Katalog preventivních programů


Katalog primárně preventivních programů a intervencí třídí vybrané programy dle čtyř kritérií: dle úrovně provádění prevence, oblasti zaměření programu, věku cílové skupiny a délky programu. Kvalita a bezpečnost jsou přitom základní požadavky kladené na programy a intervence. Na základě desítek let studií a výzkumu v oblasti prevence byly vytvořeny různé požadavky a kritéria, která musí programy splňovat (viz heslo FAQ „Jaké principy a vlastnosti musí mít preventivních programy a intervence?“). Tyto požadavky jsou promítnuty do dvou základních nástrojů, které v České republice pro kontrolu a zvyšování kvality a bezpečnosti v prevenci používáme (viz heslo FAQ „Jak zjišťujeme a ověřuje a kontrolujeme kvalitu?). Jedná se o (a) národní monitorovací systém SEPA a (b) systém certifikací kvality preventivních programů vycházející z národních standardů kvality. Ty jsou plně kompatibilní s mezinárodními standardy pro Evropu (definovanými agenturou EMCDDA) a celosvětovými standardy kvality prevence (definovanými agenturou UNODC).

Filtr programů

Preventivní program Unplugged

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
3
Oblast zaměření 3. Specifické oblasti prevence (adiktologie....)
2
Věkové cílové skupiny 2. Starší školní
2
Technické, organizační 
a personální požadavky 2. Mírná náročnost
5
Evaluace
 a bezpečnost 5. Program prošel dvěma RCT studiemi na národní úrovni a má za sebou všechny typy evaluací a ověření; včetně fidelity a bezpečnosti
3
Cena programu 
a dostupnost 3. Hradí se pouze nákup pomůcek a metodiky za režijní cenu (viz aktuální ceník). Žádný jiný poplatek není s realizací spojen

Unplugged je programem (specifické) všeobecné primární prevence kombinující podporu v oblasti prevence poruch duševního zdraví (tzv. life-skills: posilování seberegulačních a sociálních dovedností a kompetencí) a prevenci užívání návykových látek (adiktologie). Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 11–13 let (tj. 6. tříd základních škol). V programu pracujeme s celým třídním kolektivem (základní jednotkou pro práci je 1 školní třída). Program vychází z principů komplexního vlivu sociálního prostředí, rozvoje životních dovedností a normativních přesvědčení. Obsahuje však také nácvikové prvky, edukaci atd. Důraz je kladen na interaktivní předávání informací a zvyšování kompetencí a dovedností pomocí detailně a profesionálně připravených aktivit. Program se skládá z 12 lekcí, které jsou připraveny tak, aby bylo možno provést každou z nich v rámci jedné vyučovací hodiny. Lekce jsou zaměřeny na posilování sociálních a seberegulačních dovedností a prevenci užívání konopných drog, tabáku a alkoholu a též případně dalších legálních i nelegálních drog. Lekce se zaměřují na 3 celkem komponenty: informace a postoje, interpersonální (sociální) dovednosti a intrapersonální (seberegulační) dovednosti.

Kočičí zahrada

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
2
Oblast zaměření 2. Prevence poruch DZ (life-skills: posilování seberegulačních a sociálních dovedností a kompetencí)
1
Věkové cílové skupiny 1. Předškolní a mladší školní
2
Technické, organizační 
a personální požadavky 2. Mírná náročnost
4
Evaluace
 a bezpečnost 4. Provedené náročnější studie vlivu na účastníky; observační studie; případové studie a doložená bezpečnost programu
4
Cena programu 
a dostupnost 4. Program je realizován dodavatelem programu; hrazen je realizátor

Zpracování metodiky bylo inspirováno řeckou verzí (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou autorky přepracovaly1 s ohledem na české podmínky školské primární prevence. Jedná se o příběhy ze zahrady, kde žijí malé a velké kočky, které prožívají společná dobrodružství, řeší své každodenní starosti i úspěchy. Dvanáct z nich se stává hlavními hrdiny příběhů a provázejí žáky jednotlivými tématy i aktivitami zaměřenými na prevenci rizikového chování a rozvoj sociálních dovedností dětí. Kočičí zahrada je programem všeobecné primární prevence rizikového chování. Cílovou skupinou jsou žáci 1. stupně základních škol. Byl vytvořen týmem zkušených pracovníků z oblasti primární prevence rizikového chování.

Soubory ke stažení Popis programu

Škola podporující zdraví

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
1
Oblast zaměření 1. Podpora zdraví; bezpečnosti a životního stylu
1
2
3
Věkové cílové skupiny 1. Předškolní a mladší školní 2. Starší školní 3. SŠ
3
Technické, organizační 
a personální požadavky 3. Středněnáročný program na pomůcky
2
Evaluace
 a bezpečnost 2. Dostupné jednoduché evaluace přípravy a/nebo procesu provedené realizátorem
2
Cena programu 
a dostupnost 2. Program je šířen zdarma; není za jeho použití není placen žádný autorský honorář nebo copyright

Škola podporující zdraví (ŠPZ) je komunitní program Světové zdravotnické organizace, který je v Evropě organizován do sítě Schools for Health in Europe (SHE) v 43 členských zemích. V České republice je řízen z Národní koordinační centrály ŠPZ ve Státním zdravotním ústavu.

Podle metodiky programu si škola vytváří projekt podle svých potřeb, s cílem podporovat psychické, fyzické a sociální zdraví. Školní projekt slouží jako „skelet“, do kterého si škola vkládá celý výchovně vzdělávací proces a programy selektivní  a indikované prevence podle svých potřeb.

Podpora zdraví prostřednictvím školy patří k nejpotřebnějším, nejúčinnějším a nejlevnějším nástrojům všeobecné primární prevence. Rozhodně to však neznamená, že je nejméně pracná a náročná.

„Jak souvisí škola a vzdělávání se zdravím a naopak“ je snazší k řešení, než „Jak to udělat, aby souvisela pozitivně?“ „Jak dosáhnout, aby se žáci, učitelé a rodiče stávali lidmi podporujícími zdraví?

Pro své členy má program ŠPZ vytvořeny metodiky a sebehodnotící nástroje, jak zjišťovat potřeby všech účastníků školního procesu, jak rizika vyhledávat, jak s nimi zacházet a jak je v konečném důsledku přeměnit v pozitiva. Do řešení zapojuje učitele, žáky, rodiče/zákonné zástupce a zřizovatele školy.

Škola je vedena k otevřenosti vůči vlastním problémům a nedostatkům, učí se je zjišťovat a řešit. Program se řídí 4 letým projektem, který škola zpracuje na základě vlastní vstupní evaluace podle metodiky, kterou poskytne Státní zdravotní ústav, stejně tak jako konzultace během přípravy i realizace projektu. Do sítě ŠPZ přistupuje škola s vypracovanou dlouhodobou koncepcí svého rozvoje, která je zaměřena na dosažení principů a zásad podpory zdraví a vychází z holistického pojetí zdraví. Projekt je postaven na podpoře vedení školy, zájmu pedagogů a na týmově provedené analýze podle kritérií obsažených v metodikách.

Program je členěn do tří pilířů, a to pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství, které školní projekt rozpracovává do 9 zásad. Při tvorbě a realizaci hledá každá škola vlastní cestu, která zohledňuje její podmínky, možnosti a současný stav tak, aby synergicky doplňovala ŠVP.  Každé 4 roky je program evaluován, projekt inovován podle výsledků evaluace a opětovně předložen v SZÚ.

Koncepce rozvoje školy pomocí programu ŠPZ podporuje pozitivní klima školy, aktivní spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči, vede k vytváření bezpečné atmosféry a podmínek pro výuku a učení, vede žáky ke zdravému způsobu života a k odpovědnosti za své zdraví. Zlepšuje vztahy uvnitř školy i mezi školou, společenstvím obce a dalšími strategickými partnery.

Program ŠPZ je trvalý proces, který reaguje na stále se měnící společenské a životní prostředí.

Státní zdravotní ústav poskytuje každé škole metodické vedení projektu zdarma.

Program podporuje ČŠI a MŠMT.

http://www.szu.cz/jak-se-stat-spz

 https://www.nzip.cz/clanek/326-program-skola-podporujici-zdravi-spz

Hrou proti AIDS

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
1
Oblast zaměření 1. Podpora zdraví; bezpečnosti a životního stylu
2
3
Věkové cílové skupiny 2. Starší školní 3. SŠ
2
Technické, organizační 
a personální požadavky 2. Mírná náročnost
2
Evaluace
 a bezpečnost 2. Dostupné jednoduché evaluace přípravy a/nebo procesu provedené realizátorem
2
Cena programu 
a dostupnost 2. Program je šířen zdarma; není za jeho použití není placen žádný autorský honorář nebo copyright

Interaktivní primárně preventivní „hra“ zaměřená na prevenci HIV/AIDS, nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí. Primárně preventivní aktivita, zaměřená na mládež základních a středních škol. Formou překonávání překážek na celkem 5 stanovištích, v 5 skupinách, docházejí účastníci po 90 minutách k cíli. Cílem je absolvovat všech 5 stanovišť se svou skupinou (cca 8 -10 osob). Na každém stanovišti 1 - 2 moderátoři popřípadě vyškolení peer moderátoři ohodnotí výkon skupiny podle jejich znalostí, postojů, spontaneity a aktivity.

Soubory ke stažení Popis programu

Dej si taky #dikynechci!

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
3
Oblast zaměření 3. Specifické oblasti prevence (adiktologie....)
2
Věkové cílové skupiny 2. Starší školní
3
Technické, organizační 
a personální požadavky 3. Středněnáročný program na pomůcky
2
Evaluace
 a bezpečnost 2. Dostupné jednoduché evaluace přípravy a/nebo procesu provedené realizátorem
2
Cena programu 
a dostupnost 2. Program je šířen zdarma; není za jeho použití není placen žádný autorský honorář nebo copyright

Moderní interaktivní hra „Dej si taky #dikynechci!“ se zaměřuje na prevenci závislosti na alkoholu, tabákových a nikotinových výrobcích. Program upozorňuje na rizika spojená s užíváním těchto látek a podněcuje žáky k zamyšlení se nad reálnými situacemi, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Dále podporuje schopnost skupinové kooperace a kritického myšlení žáků. Zasahuje do kognitivní i psychomotorické roviny, ale zejména se orientuje na formování postojů v rovině afektivní. Cílovou skupinou jsou žáci 6. - 7. tříd základních škol a víceletých gymnázií. V programu se pracuje s celým třídním kolektivem, který je pomocí barevných nárámků náhodně rozdělen do 5 skupin. Každá skupina pracuje se sérií pracovních listů a pod dohledem lektora společně plní jednotlivé úkoly na stanovištích. Na každém stanovišti se žáci seznamují s velmi realistickým příběhem jednoho člena party, který má zkušenost s některou z legálních návykových látek. V závěru hry se žáci pomocí indicií dostávají k tajemnému předmětu, který společně otevírají. Následně mají žáci možnost vymyslet, jak se daří jednotlivým členům party v dospělosti. Po skončení programu probíhá zpětná vazba a vyhodnocení pracovního listu.

Soubory ke stažení Popis programu