Katalog preventivních programů


Katalog primárně preventivních programů a intervencí třídí vybrané programy dle čtyř kritérií: dle úrovně provádění prevence, oblasti zaměření programu, věku cílové skupiny a délky programu. Kvalita a bezpečnost jsou přitom základní požadavky kladené na programy a intervence. Na základě desítek let studií a výzkumu v oblasti prevence byly vytvořeny různé požadavky a kritéria, která musí programy splňovat (viz heslo FAQ „Jaké principy a vlastnosti musí mít preventivních programy a intervence?“). Tyto požadavky jsou promítnuty do dvou základních nástrojů, které v České republice pro kontrolu a zvyšování kvality a bezpečnosti v prevenci používáme (viz heslo FAQ „Jak zjišťujeme a ověřuje a kontrolujeme kvalitu?). Jedná se o (a) národní monitorovací systém SEPA a (b) systém certifikací kvality preventivních programů vycházející z národních standardů kvality. Ty jsou plně kompatibilní s mezinárodními standardy pro Evropu (definovanými agenturou EMCDDA) a celosvětovými standardy kvality prevence (definovanými agenturou UNODC).

Filtr programů

Preventivní program Unplugged

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
3
Oblast zaměření 3. Specifické oblasti prevence (adiktologie....)
2
Věkové cílové skupiny 2. Starší školní
2
Technické, organizační 
a personální požadavky 2. Mírná náročnost
5
Evaluace
 a bezpečnost 5. Program prošel dvěma RCT studiemi na národní úrovni a má za sebou všechny typy evaluací a ověření; včetně fidelity a bezpečnosti
3
Cena programu 
a dostupnost 3. Hradí se pouze nákup pomůcek a metodiky za režijní cenu (viz aktuální ceník). Žádný jiný poplatek není s realizací spojen

Unplugged je programem (specifické) všeobecné primární prevence kombinující podporu v oblasti prevence poruch duševního zdraví (tzv. life-skills: posilování seberegulačních a sociálních dovedností a kompetencí) a prevenci užívání návykových látek (adiktologie). Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 11–13 let (tj. 6. tříd základních škol). V programu pracujeme s celým třídním kolektivem (základní jednotkou pro práci je 1 školní třída). Program vychází z principů komplexního vlivu sociálního prostředí, rozvoje životních dovedností a normativních přesvědčení. Obsahuje však také nácvikové prvky, edukaci atd. Důraz je kladen na interaktivní předávání informací a zvyšování kompetencí a dovedností pomocí detailně a profesionálně připravených aktivit. Program se skládá z 12 lekcí, které jsou připraveny tak, aby bylo možno provést každou z nich v rámci jedné vyučovací hodiny. Lekce jsou zaměřeny na posilování sociálních a seberegulačních dovedností a prevenci užívání konopných drog, tabáku a alkoholu a též případně dalších legálních i nelegálních drog. Lekce se zaměřují na 3 celkem komponenty: informace a postoje, interpersonální (sociální) dovednosti a intrapersonální (seberegulační) dovednosti.

Kočičí zahrada

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
2
Oblast zaměření 2. Prevence poruch DZ (life-skills: posilování seberegulačních a sociálních dovedností a kompetencí)
1
Věkové cílové skupiny 1. Předškolní a mladší školní
2
Technické, organizační 
a personální požadavky 2. Mírná náročnost
4
Evaluace
 a bezpečnost 4. Provedené náročnější studie vlivu na účastníky; observační studie; případové studie a doložená bezpečnost programu
4
Cena programu 
a dostupnost 4. Program je realizován dodavatelem programu; hrazen je realizátor

Zpracování metodiky bylo inspirováno řeckou verzí (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou autorky přepracovaly1 s ohledem na české podmínky školské primární prevence. Jedná se o příběhy ze zahrady, kde žijí malé a velké kočky, které prožívají společná dobrodružství, řeší své každodenní starosti i úspěchy. Dvanáct z nich se stává hlavními hrdiny příběhů a provázejí žáky jednotlivými tématy i aktivitami zaměřenými na prevenci rizikového chování a rozvoj sociálních dovedností dětí. Kočičí zahrada je programem všeobecné primární prevence rizikového chování. Cílovou skupinou jsou žáci 1. stupně základních škol. Byl vytvořen týmem zkušených pracovníků z oblasti primární prevence rizikového chování.

Soubory ke stažení Popis programu

Škola podporující zdraví

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
1
Oblast zaměření 1. Podpora zdraví; bezpečnosti a životního stylu
1
2
3
Věkové cílové skupiny 1. Předškolní a mladší školní 2. Starší školní 3. SŠ
3
Technické, organizační 
a personální požadavky 3. Středněnáročný program na pomůcky
2
Evaluace
 a bezpečnost 2. Dostupné jednoduché evaluace přípravy a/nebo procesu provedené realizátorem
2
Cena programu 
a dostupnost 2. Program je šířen zdarma; není za jeho použití není placen žádný autorský honorář nebo copyright

Škola podporující zdraví (ŠPZ) je komunitní program Světové zdravotnické organizace, který je v Evropě organizován do sítě Schools for Health in Europe (SHE) v 43 členských zemích. V České republice je řízen z Národní koordinační centrály ŠPZ ve Státním zdravotním ústavu.

Podle metodiky programu si škola vytváří projekt podle svých potřeb, s cílem podporovat psychické, fyzické a sociální zdraví. Školní projekt slouží jako „skelet“, do kterého si škola vkládá celý výchovně vzdělávací proces a programy selektivní  a indikované prevence podle svých potřeb.

Podpora zdraví prostřednictvím školy patří k nejpotřebnějším, nejúčinnějším a nejlevnějším nástrojům všeobecné primární prevence. Rozhodně to však neznamená, že je nejméně pracná a náročná.

„Jak souvisí škola a vzdělávání se zdravím a naopak“ je snazší k řešení, než „Jak to udělat, aby souvisela pozitivně?“ „Jak dosáhnout, aby se žáci, učitelé a rodiče stávali lidmi podporujícími zdraví?

Pro své členy má program ŠPZ vytvořeny metodiky a sebehodnotící nástroje, jak zjišťovat potřeby všech účastníků školního procesu, jak rizika vyhledávat, jak s nimi zacházet a jak je v konečném důsledku přeměnit v pozitiva. Do řešení zapojuje učitele, žáky, rodiče/zákonné zástupce a zřizovatele školy.

Škola je vedena k otevřenosti vůči vlastním problémům a nedostatkům, učí se je zjišťovat a řešit. Program se řídí 4 letým projektem, který škola zpracuje na základě vlastní vstupní evaluace podle metodiky, kterou poskytne Státní zdravotní ústav, stejně tak jako konzultace během přípravy i realizace projektu. Do sítě ŠPZ přistupuje škola s vypracovanou dlouhodobou koncepcí svého rozvoje, která je zaměřena na dosažení principů a zásad podpory zdraví a vychází z holistického pojetí zdraví. Projekt je postaven na podpoře vedení školy, zájmu pedagogů a na týmově provedené analýze podle kritérií obsažených v metodikách.

Program je členěn do tří pilířů, a to pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství, které školní projekt rozpracovává do 9 zásad. Při tvorbě a realizaci hledá každá škola vlastní cestu, která zohledňuje její podmínky, možnosti a současný stav tak, aby synergicky doplňovala ŠVP.  Každé 4 roky je program evaluován, projekt inovován podle výsledků evaluace a opětovně předložen v SZÚ.

Koncepce rozvoje školy pomocí programu ŠPZ podporuje pozitivní klima školy, aktivní spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči, vede k vytváření bezpečné atmosféry a podmínek pro výuku a učení, vede žáky ke zdravému způsobu života a k odpovědnosti za své zdraví. Zlepšuje vztahy uvnitř školy i mezi školou, společenstvím obce a dalšími strategickými partnery.

Program ŠPZ je trvalý proces, který reaguje na stále se měnící společenské a životní prostředí.

Státní zdravotní ústav poskytuje každé škole metodické vedení projektu zdarma.

Program podporuje ČŠI a MŠMT.

http://www.szu.cz/jak-se-stat-spz

 https://www.nzip.cz/clanek/326-program-skola-podporujici-zdravi-spz

Hrou proti AIDS

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
1
Oblast zaměření 1. Podpora zdraví; bezpečnosti a životního stylu
2
3
Věkové cílové skupiny 2. Starší školní 3. SŠ
2
Technické, organizační 
a personální požadavky 2. Mírná náročnost
2
Evaluace
 a bezpečnost 2. Dostupné jednoduché evaluace přípravy a/nebo procesu provedené realizátorem
2
Cena programu 
a dostupnost 2. Program je šířen zdarma; není za jeho použití není placen žádný autorský honorář nebo copyright

Interaktivní primárně preventivní „hra“ zaměřená na prevenci HIV/AIDS, nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí. Primárně preventivní aktivita, zaměřená na mládež základních a středních škol. Formou překonávání překážek na celkem 5 stanovištích, v 5 skupinách, docházejí účastníci po 90 minutách k cíli. Cílem je absolvovat všech 5 stanovišť se svou skupinou (cca 8 -10 osob). Na každém stanovišti 1 - 2 moderátoři popřípadě vyškolení peer moderátoři ohodnotí výkon skupiny podle jejich znalostí, postojů, spontaneity a aktivity.

Soubory ke stažení Popis programu

Dej si taky #dikynechci!

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
3
Oblast zaměření 3. Specifické oblasti prevence (adiktologie....)
2
Věkové cílové skupiny 2. Starší školní
3
Technické, organizační 
a personální požadavky 3. Středněnáročný program na pomůcky
2
Evaluace
 a bezpečnost 2. Dostupné jednoduché evaluace přípravy a/nebo procesu provedené realizátorem
2
Cena programu 
a dostupnost 2. Program je šířen zdarma; není za jeho použití není placen žádný autorský honorář nebo copyright

Moderní interaktivní hra „Dej si taky #dikynechci!“ se zaměřuje na prevenci závislosti na alkoholu, tabákových a nikotinových výrobcích. Program upozorňuje na rizika spojená s užíváním těchto látek a podněcuje žáky k zamyšlení se nad reálnými situacemi, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Dále podporuje schopnost skupinové kooperace a kritického myšlení žáků. Zasahuje do kognitivní i psychomotorické roviny, ale zejména se orientuje na formování postojů v rovině afektivní. Cílovou skupinou jsou žáci 6. - 7. tříd základních škol a víceletých gymnázií. V programu se pracuje s celým třídním kolektivem, který je pomocí barevných nárámků náhodně rozdělen do 5 skupin. Každá skupina pracuje se sérií pracovních listů a pod dohledem lektora společně plní jednotlivé úkoly na stanovištích. Na každém stanovišti se žáci seznamují s velmi realistickým příběhem jednoho člena party, který má zkušenost s některou z legálních návykových látek. V závěru hry se žáci pomocí indicií dostávají k tajemnému předmětu, který společně otevírají. Následně mají žáci možnost vymyslet, jak se daří jednotlivým členům party v dospělosti. Po skončení programu probíhá zpětná vazba a vyhodnocení pracovního listu.

Soubory ke stažení Popis programu

Online beseda HIV/AIDS a sex

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
1
Oblast zaměření 1. Podpora zdraví; bezpečnosti a životního stylu
2
3
Věkové cílové skupiny 2. Starší školní 3. SŠ
2
Technické, organizační 
a personální požadavky 2. Mírná náročnost
2
Evaluace
 a bezpečnost 2. Dostupné jednoduché evaluace přípravy a/nebo procesu provedené realizátorem
4
Cena programu 
a dostupnost 4. Program je realizován dodavatelem programu; hrazen je realizátor

Interaktivní program zaměřený na prevenci rizik sexuálně přenosných nemocí, především HIV/AIDS, nabízí atraktivní vzdělávání pro současnou generaci dětí díky dostupným moderním technologiím. Primárně preventivní aktivita používá platformu Microsoft Teams a kvízovou edukativní aplikaci Mentimeter. Po připojení učitele do schůzky v Teams se žáci dle pokynů lektora přihlásí do Mentimetru, nic si nestahují. Online beseda zahrnuje tematické snímky a je doplněná o dvě autentická videa. Online beseda v rámci jedné školy, může probíhat v libovolném počtu tříd najednou. 

Na předem připravené kvízové otázky, které okamžitě upoutají pozornost žáků, lektor v přítomném čase reaguje podle toho, jaké od žáků získal odpovědi. Přináší jim ucelená vysvětlení správných odpovědí i s odborným výkladem. Případně je zde prostor na doplňující otázky, které mohou žáci anonymně psát lektorovi do online chatu (funkce v kvízové aplikaci Mentimeter). 

Žáci nejsou v žádném případě hodnoceni, důraz je kladen na jejich přirozenou zvídavost a přání mít informace o důležitém tématu. V programu se pracuje s celým třídním kolektivem (základní jednotkou pro práci je 1 školní třída), případně s více školními třídami najednou v rámci jedné školy.

Soubory ke stažení Popis programu HIV/AIDS a sex

DOBRONAUTI: Zpátky v čase

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
2
Oblast zaměření 2. Prevence poruch DZ (life-skills: posilování seberegulačních a sociálních dovedností a kompetencí)
1
2
Věkové cílové skupiny 1. Předškolní a mladší školní 2. Starší školní
3
Technické, organizační 
a personální požadavky 3. Středněnáročný program na pomůcky
4
Evaluace
 a bezpečnost 4. Provedené náročnější studie vlivu na účastníky; observační studie; případové studie a doložená bezpečnost programu
4
Cena programu 
a dostupnost 4. Program je realizován dodavatelem programu; hrazen je realizátor

DOBRONAUTI: Zpátky v čase je program všeobecné primární prevence určený primárně dětem ze 3.–5. tříd ZŠ, který je učí obstát v konfliktech s vrstevníky, se zaměřením na situace, kdy není v dosahu žádný dospělý. Cílem je pomoci dětem rozvinout jejich schopnost zvládat vlastní agresi a také je naučit, jak na agresi druhých reagovat. 

Děti v rámci celé třídy zažijí 8 aktivit (s doporučením pro opakování některých z nich), během kterých se seznamují s různými konfliktními situacemi a postavami, které tyto situaci zažívají. Páteří programu je práce s fyzickou karetní hrou a doprovodnými digitálními materiály (zejm. s audionahrávkami a animovanými videy). Celý program je gamifikovaný – tedy cíleně a intenzivně využívá herních principů k tomu, aby děti snáze posílily a rozvíjely empatii, samostatnost, akceschopnost a poznání sebe sama. K hlubšími porozumění tématům program využívá reflexe vedené pedagogem. Při této řízené hře se děti zároveň učí a posilují spolupráci ve skupině, komunikaci s druhými a také trénují schopnost argumentace. Celý program je zároveň navržen tak, aby podpořil kompetenci učitelů umět mluvit s dětmi o zvládání agrese a konfliktů.

DOBRONAUTI: Hvězdný tým

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
2
3
Oblast zaměření 2. Prevence poruch DZ (life-skills: posilování seberegulačních a sociálních dovedností a kompetencí) 3. Specifické oblasti prevence (adiktologie....)
1
Věkové cílové skupiny 1. Předškolní a mladší školní
3
Technické, organizační 
a personální požadavky 3. Středněnáročný program na pomůcky
2
Evaluace
 a bezpečnost 2. Dostupné jednoduché evaluace přípravy a/nebo procesu provedené realizátorem
4
Cena programu 
a dostupnost 4. Program je realizován dodavatelem programu; hrazen je realizátor

DOBRONAUTI: Hvězdný tým je program všeobecné primární prevence určený dětem od 2. do 5. třídy ZŠ, ve kterém se děti učí přemýšlet o odlišnostech – svých i druhých – bez negativního odsouzení. Program v nich podporuje chuť zajímat se o ostatní, naslouchat a přitom vnímat a respektovat vlastní hranice. Postupnými kroky tak pomáhá dětem rozvinout jejich otevřenost, empatii a přijetí sebe i druhých.

Program je tvořen jednou úvodní hrou (2 vyučovací hodiny) a následnými aktivitami, které otevírají další témata spojená s jinakostí (1 nebo 2 vyučovací hodiny). Každá aktivita programu je tvořena dvěma hlavními částmi – hrou a reflexí, díky které žáci zpracují to, co se během hry dozvěděly a naučily. Celý program je tedy možné hrát několik týdnů nebo měsíců podle možností pedagoga. Páteří programu je práce se specifickou hrou, která se skládá z fyzické karetní hry a doprovodných digitálních materiálů (audionahrávek a animovaných videí). Celý program je gamifikovaný – tedy cíleně a intenzivně využívá herních principů k tomu, aby děti více přemýšlely o tom, jak jinakost druhých vzniká, jaké má důsledky a jaké jsou možnosti pomoci druhým (včetně samotné realizace této pomoci). Program je tvořen 7 různými aktivitami, při kterých se děti učí i získávají prožitek, prohlubují spolupráci ve skupině a rozvíjejí komunikaci s druhými. Jednotlivé aktivity se mírně liší podle věku cílové skupiny (Level 1 pro 2. a 3. třídu, Level 2 pro 4. a 5. třídu). Celý program je zároveň navržen tak, aby podpořil kompetenci učitelů umět mluvit s dětmi o tématu jinakosti.

KiVa - program prevence šikany

A
Úroveň provádění prevence 1. Všeobecná
3
Oblast zaměření 3. Specifické oblasti prevence (adiktologie....)
1
2
Věkové cílové skupiny 1. Předškolní a mladší školní 2. Starší školní
4
Technické, organizační 
a personální požadavky 4. Vyšší nároky na realizaci
5
Evaluace
 a bezpečnost 5. Program prošel dvěma RCT studiemi na národní úrovni a má za sebou všechny typy evaluací a ověření; včetně fidelity a bezpečnosti
5
Cena programu 
a dostupnost 5. Program je realizován dodavatelem programu; hrazen je realizátor; speciální pomůcky a další náklady

KiVa je finský program prevence a řešení šikany pro základní školy, založený na desítkách let rozsáhlého výzkumu šikany a jejích mechanismů. Nabízí konkrétní nástroje a materiály, které pomáhají více než 1000 zapojeným školám po celém světě efektivně předcházet šikaně a vytvářet bezpečné školní prostředí. V České republice byl odpilotován na 24 českých základních školách a v současné době je přístupný pro šíření do dalších škol. Program KiVa pokrývá povinnosti každé školy realizovat primárně preventivní aktivity a zajistit ochranu žáků před násilím a šikanou pomocí cílených opatření i rozvojem socioemočních a etických kompetencí žáků, a poskytuje know-how přímo zapojeným pedagogickým pracovníkům na škole bez přímé závislosti na externí výpomoci pro snižování sociálně patologických jevů.

KiVa je celoškolní komplexní program, který obsahuje jak preventivní složku v podobě pravidelných KiVa lekcí pro žáky (univerzální opatření), tak i intervenci zaměřenou na snižování výskytu rizikového chování (cílená opatření). Do programu je zapojena celá škola, tedy všichni žáci (od 1. do 9. třídy), učitelé i zaměstnanci školy a důležitá je také spolupráce s rodiči. Pro všechny zapojené skupiny jsou připraveny tištěné i elektronické materiály, které jsou uzpůsobeny věku žáků. Součástí programu je také plošný monitorovací nástroj v podobě dotazníkového měření pro žáky a učitele.

Soubory ke stažení KiVa - popis programu