Významné instituce a iniciativy

V České republice se na výzkumných aktivitách v oblasti prevence významně podílí Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Katedra psychologie FHS MU v Brně, Katedra psychologie FF UP v Olomouci, NÚDZ, Katedra psychologie PedF UK, PedF MU v Brně a další instituce. Na odborné diskusi se v tuzemském prostředí podílí také SNN ČLS JEP, Česká asociace adiktologů a Odborná společnost pro prevenci rizikového chování (OSPRCH), která ustanovila vědu a výzkum v oblasti primární prevence jako jednu ze svých klíčových aktivit. Závěry výzkumů jsou publikovány například v odborných časopisech Adiktologie Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Na evropské úrovni působí Evropská společnost pro výzkum prevence (EUSPR) založená s cílem podporovat prevenci založenou na důkazech a rozvíjet vědeckou základnu tak, aby prevence vedla ke zlepšování lidského zdraví a pohody. EUSPR je mladší sesterskou organizací SPR, založenou v roce 1993 ve Spojených státech. Významnou evropskou institucí je také Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). 

Důležitá data o situaci v Evropě přináší studie ESPAD, dotazníkové šetření realizované ve čtyřletých intervalech mezi šestnáctiletými. Studie mapuje různé oblasti rizikového chování a prevalenci vybraných jevů. Závěry jsou zpracovávány pro mezinárodní srovnávání a mezinárodní výzkumnou zprávu. Srovnání ČR s evropským průměrem připravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. 

Na mezinárodní úrovni je do výzkumu oblasti prevence zapojena řada společností a institucí. Prevalenci užívání návykových látek v populaci sleduje například UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Významná je také spolupráce univerzit, které připravují budoucí odborníky, například ICUDDR (International Consortium of Universities on Drug Demand Reduction) v tuto chvíli sdružuje již více než 250 členských univerzit. Síť mezi univerzitami umožňuje rychlé zvyšování kompetencí a dovedností současných i budoucích generací odborníků, tak aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po prevenci, léčbě a službách veřejného zdraví. Organizace rovněž provádí související aplikovaný výzkum v oblasti závislostí, osvětovou činnost a propagaci.

Na mezinárodní úrovni zastává významné místo ve v oblasti výzkumu v prevenci například Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v Baltimore či Society for Addiction Research, která mimo jiné aktivity spravuje již dříve zmíněný odborný časopis Prevention Science

 

 

Experimentální studie ověření kvality, efektivity a účinnosti preventivních programů

Experimentální výzkumné designy reprezentují v současné době tzv. zlatý standard, tedy jsou považovány za klíčový zdroj informací a ověření účinnosti a bezpečnosti preventivních programů a intervencí. Jedná se však současně o nejvíce složitý a pro realizaci nejvíce náročný a nákladný způsob, jak výzkumně ověřit základní parametry preventivních nástrojů a strategií. V České republice máme za sebou několik takových velkých projektů, jejichž velká část byla následně řádně zdokumentována a publikována.