Věda a výzkum

Výzkum v prevenci

Prevence je vysoce odborná činnost, která kromě vysokého vzdělání pracovníků vyžaduje také přístup založený na důkazech (evidence-based). Ten spočívá v neustálém ověřování toho, zda jsou poskytované intervence a programy bezpečné a efektivní. Oblast prevence zahrnuje také systematickou výzkumnou činnost realizovanou prostřednictvím vědecko-výzkumných pracovníků v různých oborech, které s prevencí souvisí. Výzkumníci se v rámci svých akademických pracovišť zabývají výzkumem a evalučační činností v oblasti prevence problémů duševního zdraví, užívání návykových látek a rizikového chování a podporou strategií, které mají pozitivní vliv na průběh života. Výzkumní pracovníci v prevenci se tak přímo podílejí na vývoji, formování, testování, realizaci a implementaci preventivních programů pro děti, dospívající, dospělé a starší osoby v různých prostředích a službách.

Preventivní aktivity se často dotýkají nejvíce zranitelných cílových skupin, dětí a dospívajících. Nejen proto není žádoucí dělat prevenci dělat „intuitivně“, ale naopak je třeba usilovat o systematické, na důkazech založené strategie a intervence, které lze měřit a ověřovat jejich účinnost, přiměřenost, bezpečnost a vhodnost. 

Pomocí vědy a výzkumu lze systematicky shromažďovat a analyzovat informace tak, aby bylo možné lépe porozumět zkoumanému tématu. Základní výzkum v oblasti prevence pak umožňuje pomocí experimentálních a/nebo teoretických prací získat znalosti o daném tématu bez konkrétních úvah o aplikaci získaných poznatků. Experimentální výzkum systematicky využívá poznatky z výzkumu a praxe k tvorbě nového nebo ke zlepšování stávajícího. Lze se setkat také s pojmem translační výzkum. Jde o jeden z konceptů v moderních (zdravotnických) vědách umožňujících rychlý a efektivní přenos poznatků do (preventivní a léčebné) praxe. Na něj pak přímo navazuje aplikovaný výzkum, realizovaný s praktickým cílem, např. vylepšit danou intervenci (program) nebo zvýšit její efekt. V oblasti adiktologie má tento druh výzkumu nejvýraznější zastoupení. 

Výsledky výzkumných studií jsou následně publikovány v odborných časopisech, mezi nimiž mají zvláštní postavení zejména prestižní mezinárodní časopisy reprezentující prevenci, jako nově se etablující obor (např. časopisy Prevention Science nebo Addictology). 

 

Doporučujeme

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.