Databanka evaluačních nástrojů

IPREV uživatelům nabízí kolekci nástrojů pro provádění evaluace preventivních programů a intervencí. Některé z nich jsou velmi jednoduché, jiné vyžadují více dovedností a odbornosti, včetně schopnosti vyhodnocení a interpretace výsledků. Jedná se o první generaci této národní databanky nástrojů, která v průběhu dalšího období projde vývojem a zdokonalením. Nyní je k dispozici pouze základní  soubor nástrojů, spolu s uživateli poté budeme vyvíjet druhou generaci s lepším tříděním, vyhledáváním a s ukázkami z praxe.

Screeningový test na užívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek (ASSIST, Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test)

Popis:

ASSIST je první komplexní screeningovou metodou, která se vztahuje na většinu psychoaktivních látek, včetně tzv. designer drugs. Poskytovatelé zdravotní péče díky němu mohou zjišťovat míru rizik souvisejících s každou návykovou látkou, kterou dotazovaný užívá.

Dotazník ASSIST v3.1 je osmipoložkový dotazník, který obsahuje vodítka a pokyny, jimiž se tazatel může při vedení rozhovoru řídit. Některé z těchto pokynů umožňují tazateli pomocí filtračního schématu určité otázky u konkrétních osob vypustit a rozhovor tak zkrátit. Dotazovaným obdobím jsou poslední tři měsíce a zkušenost v dosavadním životě. Zjišťujeme míru rizika souvisejících s každou návykovou látkou, kterou dotazovaný užívá - nízké, střední vysoké a z výsledku testu vyplývá i způsob krátké intervence – bez intervence, krátká intervence, doporučení odborného vyšetření a léčby.

Dotazník ASSIST FC je zkrácená dvoupoložková verze dotazníku, která hodnotí zkušenosti jednotlivce s návykovými látkami za poslední tři měsíce. Výhodou je aplikace v prostředích, kde je zapotřebí krátký, účinný a spolehlivý screeningový test k identifikaci jednotlivců s rizikovým a škodlivým užíváním látek, kteří by měli prospěch z krátké intervence. Může být také použit k identifikaci uživatelů návykových látek, kteří vykazují symptomy látkové závislosti pro další diagnostické hodnocení.

Oblast zaměření:

Nástroj ASSIST je koncipován k aplikaci ze strany pracovníků v primární zdravotní péči, ale osvědčuje se také v jakýchkoli zdravotních a sociálních službách, jejichž personál může v rámci výkonu svých profesních činností přijít do kontaktu s lidmi, kteří užívají návykové látky rizikovým způsobem, nebo pracuje s lidmi, jejichž užívání návykových látek pro ně může ve srovnání se zbytkem populace představovat zvýšené riziko újmy. Patří sem pracovníci komunitních zdravotních služeb, pracovníci v oblasti péče o duševní zdraví, zdravotní sestry, sociální pracovníci, lékaři specialisté, praktičtí lékaři, psychologové, osoby pracující s mládeží, psychiatři, porodníci, porodní asistentky, poradci, pracovníci vězeňské služby a adiktologičtí pracovníci.

Populace: Dotazníky ASSIST jsou určeny pro cílovou skupinu dospělých osob ve věkovém rozmezí 18-60 let.

Administrace: Data jsou sbírána formou rozhovoru. Administrace dotazníku ASSIST v3.1 zabere 5-15 minut, administrace dotazníku ASSIST FC 2-3 minuty.

Vyhodnocení:

Vyhodnocujeme skóre rizika pro každou užívanou návykovou látku, které se použije k zahájení diskuse (krátké intervence) s pacienty na téma jejich užívání návykových látek, riziko určuje nejvhodnější intervenci pro příslušnou míru užívání (bez intervence, krátká intervence, doporučení k specializovanému vyšetření a léčbě).

Výhody:

ASSIST v3.1: Jedná se o ucelenou metodu, kterou monitorujeme všechny užívané návykové látky v jednom testu za období posledních tří měsíců a v dosavadním životě. V dotazníku je formulován úvod i všechny kladené otázky. Lze zařadit i mezi běžná vyšetření v rámci preventivních prohlídek.

ASSIST FC: Poskytuje krátký screening formou dvou otázek v situacích, kdy není možné provést úplný test, případně k identifikaci jednotlivců s rizikovým a škodlivým užíváním látek, kteří mohou mít prospěch z krátké intervence.

Autor: Rachel Humeniuk

České verze: Klinika adiktologie VFN v Praze a 1. LF UK s podporou nadace Sirius, překlad Jiří Bareš
Klinika adiktologie (bezi proces standardizace a validizace nastroje na ceskou populaci)

Zdroj:

Humeniuk, R., Henry-Edwards, S., Ali, R, Poznyak, V., Monteiro, Maristela G. et al. (‎2010)‎. The Alcohol, Smoking and Substance involvement Screening Test (‎ASSIST)‎: manual for use in primary care. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44320

KE STAŽENÍ:     WHO ASSIST manual

                         WHO ASSISt dotazník FC

                         WHO ASSIST dotazník v3.1

Dotazník KLIT: Měření klimatu školní třídy

Popis

Tato metoda se snaží postihnout tři prvky klimatu školní třídy: suportivní(podpůrné) klima, kde žáci popisují vztahy ke třídě a mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti, motivaci k negativnímu školnímu výkonu, vyjadřující míru zájmu nebo nezájmu žáků o školu, tendenci nevynikat, vyhýbat se neúspěchům apod. Poslední třetí prvek je sebeprosazení, který představuje tendenci k individualizaci výkonu, ale i spoléhání na sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout.

Účel/použití

Dotazník o 27 otázkách slouží k měření školního klimatu. V praxi ho mohou vhodně využívat nejen pedagogové. Dotazník má v záhlaví uvedené instrukce pro jeho vyplnění. Žák u každého výroku zakroužkuje číselnou hodnotu, která nejlépe odpovídá jeho názoru na něj, na škále silně souhlasím, mírně souhlasím, mírně nesouhlasím až silně nesouhlasím.

Pomocí této metody se může učitel seznámit se třídou, může sledovat postoje žáků ve třídě, rozdíly mezi dívkami a chlapci apod. Taktéž se může zaměřit na charakteristiky jednotlivých žáků.

Populace

Adolescenti, žáci a studenti druhého stupně ZŠ a SŠ.

Délka administrace

Pro celou třídu nezabere více než 15-20 minut času.

Vyhodnocení

Vyhodnocující učitel přepíše čísla, která žák v dotazníku zakroužkoval, pod dotazník do příslušného řádku, sečte je a tím získá hrubé skóre, jež může porovnat se stenovými normami. Tak získá individuální obraz klimatu třídy tak, jak jej vidí konkrétní žák. Hrubá skóre všech žáků sestaví do vlastní tabulky a jejich součtem získá skóre celé třídy, které opět porovná s normami (uvedeny v textu v příloze tohoto článku).

Učitel může vyhodnotit i jednotlivé výsledky u prvků klimatu školní třídy, čímž obdrží profil dané třídy. Výsledky u každého žáka se sečtou po sloupcích. Zjištění umožní cíleně zaměřit práci s jednotlivci i s celým třídním kolektivem.

Vyhodnocení pro celou třídu trvá přibližně 15-20 minut.

Výhody

Dotazník prošel statistickým ověřením a byl úspěšně vyzkoušen v praxi. Je snadno a rychle administrovatelný i vyhodnotitelný.

Další informace k tématu školního a třídního klimatu a jejich měření můžete nalézt v publikaci Čapka (2010). Ta obsahuje odborné poznatky včetně řady příkladů z praxe. Kromě jednotlivých kategorií klimatu uvádí také možnosti jejich zlepšování a aktivního působení na ně. Kromě dotazníku KLIT předkládá také další evaluační nástroje k měření tohoto fenoménu. K měření klimatu třídy lze dále použít např. dotazníky B3 a B4, dotazník SCCQ či „Naše třída“, pro klima školy dotazník CFK či Dotazník školního prostředí a jiné.

Autor: Lašek, J.

Literatura a odkazy

Čapek, R. (2010). Třídní klima a školní klima. Praha: Grada Publishing.

Lašek, J. (rok neuveden). Klima školní třídy a možnosti jeho měření. Hradec Králové: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Lašek, J. (2001). Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus.

KE STAŽENÍ

V příloze naleznete odkaz na text Jana Laška, který obsahuje jak evaluační nástroj KLIT, tak stenové normy pro porovnání získaných výsledků.

Layova škála prokrastinace pro studenty

Popis

Posuzovací škála prokrastinace pro studenty je sebeposuzovací škálou o 20 položkách, která využívá 5ti bodové Likertovy škály. Respondent vybírá možnost, která jeho situaci subjektivně nejlépe vystihuje (od velmi netypické po velmi typické).

Účel

Zhodnocení, jak jedinci přistupují k situacím, v nichž se musí rozhodovat, konkrétně tendencí k odkládání rozhodnutí.

Použití

Dotazník je administrován respondentům, kteří na pětibodové škále zaškrtávají variantu, která je v konkrétně uvedených situacích nejlépe charakterizuje (velmi typické až velmi netypické). Respondenti by měli uvést odpověď na všechny uvedené otázky.

Populace

Studenti (vysokoškolští, středoškolští).

Délka administrace

V řádu několika minut.

Vyhodnocení

Otázky jsou rozděleny do dvou sad, kdy jedna je skórována opačně než druhá, přidělení otázek k sadě je uvedeno v příloze Vyhodnocení tohoto článku. Možným odpovědím jsou přiděleny bodové hodnoty. Hodnotitel pak jednoduše sečte body u studentem uvedených odpovědí. Pro získané počty bodů je uvedena míra prokrastinace.

Výhody/limity

Nástroj byl přeložen do českého jazyka, byly provedeny jazykové korektury i expertní terminologické korektury. Nástroj také prošel validizací v českých podmínkách. Bohužel zatím chybí data ověřující jeho validitu a reliabilitu. Vyhodnocení dotazníku je pouze orientační.

Autor: Lay, C.

Autor české verze: doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Rok publikování: 2005

Literatura a odkazy

Dotazník s možností otestování najdete na: http://poradna.adiktologie.cz/otestujte-se/?poll_id=6, kde získáte i vyhodnocení svých odpovědí.

Gabrhelík, R. (2008). Akademická prokrastinace: Ověření sebeposuzovací škály, prevalence a příčiny prokrastinace. Disertační práce. FSS, MU Brno. http://is.muni.cz/th/114738/fss_d/Proc_disertace_gab.pdf

Gabrhelík, R., Vacek, J., & Miovský, M. (2006). Prokrastinace: Validizace sebeposuzovací škály na populaci studentů vysokých škol. Československá psychologie, 50(4), 361-371. Odkaz na článek.

Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474-495. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0092656686901273

KE STAŽENÍ

Plná verzi dotazníku včetně jeho vyhodnocení v českém jazyce.

Dotazník

Vyhodnocení

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.