Krajský metodik prevence

Krajský školský koordinátor prevence

 • za účelem koordinace činností realizovaných v rámci krajské koncepce prevence spolupracuje především s krajským protidrogovým koordinátorem, koordinátorem romské problematiky a krajským manažerem prevence kriminality, pracovníky OSPOD a odboru zdravotnictví KÚ; spolu s nimi a s dalšími subjekty podílejícími se na prevenci v rámci kraje se aktivně účastní vytváření a zdokonalování krajské koncepce prevence nebo krajské strategie na příslušné období, prosazuje přitom naplňování úkolů a záměrů obsažených ve Strategii MŠMT a Akčním plánu realizace strategie prevence rizikového chování,
 • monitoruje situaci ve školách v regionu z hlediska podmínek pro realizaci preventivních programů a navazujících aktivit v oblasti prevence,
 • metodicky vede a spolupracuje s metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách zřizovaných krajem při koordinaci preventivních aktivit škol v rámci kraje a participuje na zajišťování pracovních porad (seminářů) pro školní metodiky prevence, kteří ve školách v kraji působí, spolupracuje a metodicky podporuje školská zařízení zřizovaná krajem,
 • shromažďuje informace o realizaci preventivních programů a o realizaci dalších preventivních, kontrolních a represivních opatření v oblasti rizikového chování ve školách a školských zařízeních na území kraje;
 • provádí kontrolu naplňování preventivních programů a připravuje jejich vyhodnocení, využívá získané informace pro návrhy inovací v krajské koncepci a programu prevence a prostřednictvím Rady kraje předkládá souhrnné informace MŠMT,
 • sumarizuje návrh na financování preventivních programů a dalších aktivit v oblasti prevence ze státních zdrojů,
 • vytváří závěrečnou kvalitativní a kvantitativní zprávu za oblast prevence rizikového chování v rámci kraje ve spolupráci s krajským protidrogovým koordinátorem, zprávu zasílá každoročně na MŠMT.

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně (dále PPP)

 • zajišťuje za PPP specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem,
 • zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a semináře a poskytuje jim individuální odborné konzultace, 
 • na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování,
 • udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v kraji v prevenci angažují,
 • spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje,
 • pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické prevence,
 • minimální rozsah činnosti metodika prevence v PPP je 0,5 úvazku, doporučený rozsah činnosti je plný úvazek.
 

Aktualizace právních předpisů školního metodika prevence

Pro školní metodiky prevence a pro ředitele škol jsme připravili aktualizovaný komentář k právním předpisům, platným k 2.11.2023. Novinky v legislativě se týkají zejména změn zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který určuje, že služby záchytných stanic se týkají také mladistvých. Druhé doplnění se týká trestního řádu a práva na kopii úředního záznamu od Policie ČR.

Znění celého komentáře k právním předpisům najdete v přehledné příloze zde.