Memorandum IPREV

Interaktivní platforma IPREV vznikla díky spolupráci konsorcia institucí zahrnující Univerzitu Karlovu, Odbornou společnost pro prevenci rizikového chování, Státní zdravotní ústav, Pedagogicko psychologickou poradnu Brno a Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Praha 4. Platforma je řízena Radou IPREV, která je zastoupena prof. PhDr. Michalem Miovským, Ph.D. za Kliniku adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. Marií Nejedlou za Státní zdravotní ústav, PhDr. Lenkou Skácelovou za Odbornou společnost pro prevenci rizikového chování a Pedagogicko psychologickou poradnu Brno a PaedDr. Janem Tomanem za Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Praha 4. 

 

Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze

Klinika adiktologie je vědecké a klinické pracoviště 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které se zaměřuje na rozvoj adiktologie jako samostatného vědního oboru zabývajícího se problematikou užívání návykových látek a návykového chování obecně. Klinika adiktologie provozuje léčebné a rehabilitační lůžkové programy a vyvíjí množství aktivit na poli prevence a minimalizace rizik a škod. Vedle toho pak realizuje výukovou a vědecko-výzkumnou činnost v oboru adiktologie a rozvíjí jej jako samostatný interdisciplinární a transdisciplinární vědní obor zabývající se zkoumáním rizikového prostředí a užívání návykových látek a návykového chování obecně.

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Ústav je zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva. Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

OSPRCH

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování (dále OSPRCH, z.s.) vznikla v roce 2016 jako nezávislá platforma s cílem zastřešit oblast prevence. OSPRCH, z.s. je spolek ve smyslu občanského zákoníku, jehož cílem je podporovat efektivní a ověřené postupy v oblastech environmentální, všeobecné, selektivní, indikované prevence, časné diagnostiky a intervencí s cílem kontinuálně zlepšovat zdraví a kvalitu života jednotlivců a řešit nerovnosti zdraví. Mezi hlavní cíle odborné společnosti patří kultivace prostředí a tvorba zázemí pro vzdělávání odborných pracovníků, podpora, rozvoj a zlepšování kvality a efektivity poskytovaných preventivních služeb a posilování profesních a odborných kompetencí. OSPRCH je organizačně i jinak nezávislá na státních orgánech, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

Pedagogicko psychologická poradna Brno

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, je samostatné školské poradenské zařízení s právní subjektivitou. Hlavní náplní činnosti poradny je diagnostika, poradenství a intervence, nápravná péče a prevence. Poradna poskytuje služby dětem, žákům a studentům, jejich rodičům, pedagogům a školám, a to převážně z regionu Brno-město a Brno-venkov.

DgÚ a SVP Praha 4

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče je zařízení zaměřené na psychosociální problémy a poruchy v chování zejména u dívek ve věku 15 – 18 let. Základní diagnosticko-terapeutický program v rezidenční (pobytové) formě a navazujících ambulantních formách je realizován v sídle organizace, jednotlivé specializované programy pak na odloučených pracovištích. Ty se věnují problematice nezletilých matek s dětmi, problematice klientek s prodlouženým pobytovým programem, další odloučené pracoviště je zaměřeno na program pro problematické uživatelky drog. Odloučenými pracovišti jsou také samostatné byty v aglomeraci Prahy. Etiologicky spadají řešené potíže do oblasti zdravotní, sociální, ale zejména psychosociální ve smyslu poruch ve vztazích a vývoji osobnosti. Další částí organizace je středisko výchovné péče s ambulantními pracovišti v Praze 12 – Modřanech a Příbrami. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 je zřízen jako příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.