Nabídka vzdělávacích kurzů

Jedním z cílů platformy IPREV je inzerovat širokou nabídku vzdělávacích kurzů týkajících se prevence ve školství. Zároveň si však klade za cíl poskytovat pouze kvalitní, vědecky ověřené informace a postupy. Proto je vyžadována určitá kvalita také u nabízených kurzů. Pro ověření kvality kurzů byla proto ustanovena odborná komise. Komise má 6 členů včetně předsedy komise.

Komise si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace v případě nejasných nebo neúplných informací o kurzu.

Komise pro posouzení vzdělávacích kurzů se z obsahového a odborného hlediska zaměřuje na:

  1. Obsahové náplně a zaměření kurzu, kvalitu zpracování popisu obsahu (např. sylabus, popis kompetencí, definované cíle, podklady pro účastníky, prezentace atd.).
  2. Personální zajištění kurzu (relevantní vzdělání a praxe lektorů a garanta kurzu).
  3. Způsob zakončení a hodnocení ze strany účastníků.
  4. Evaluaci kurzu (způsob provedení evaluace).

Podmínkou inzerce kurzu na platformě IPREV je akreditace kurzu.

V případě zájmu o inzerci kurzu zašlete prosím informace o akci na e-mailovou adresu: renata.habinakova@lf1.cuni.cz.

Intenzivní jednodenní vzdělávání je zaměřeno na prevenci šikany a na podporu vztahů v třídním kolektivu. Školení v sobě spojuje teoretickou a sebezkušenostní část. V teoretické části se účastníci dozvědí základní informace o šikaně, o rizikových faktorech pro její vznik, o jejím vývoji a o možnostech řešení, dále o třídním klimatu a skupinové dynamice. V části sebezkušenostní účastníci sami mohou zažít procesy skupinové dynamiky a vyzkoušet si některé aktivity na podporu třídního klimatu. Prostor bude věnován i práci s třídními pravidly, sdílení zkušeností mezi jednotlivými vyučujícími a také sebereflexi vlastní pozice ve třídě. Důraz bude kladen především na sebezkušenostní a interaktivní část, kurz tedy bude probíhat v malých skupinách. Účastníci také dostanou studijní materiály se základy probírané teorie k případnému dalšímu prostudování. Kurz je určen třídním učitelům, kteří s třídnictvím začínají nebo si chtějí své znalosti a dovednosti v práci se třídou osvěžit. Rizikovým obdobím často bývá šestá třída z důvodu proměn třídního kolektivu (odchod žáků na víceletá gymnázia a slučování tříd, nebo naopak připojení žáků z malotřídek) a větších nároků v souvislosti s přechodem na druhý stupeň, uvítáme ale i třídní jiných ročníků. Cílem kurzu není vyzbrojit učitele a učitelky kompletními znalostmi z oblasti prevence a řešení šikany, ale podpořit je v každodenní práci s třídou, v identifikaci počátečních stádií šikany a ve spolupráci se školním metodikem prevence.

TŘÍDNICKÉ HODINY ANEB KUCHAŘKA NA PREVENCI

25. 9. 2023

Organizace Magdaléna, o.p.s. Vás srdečně zve na akreditovaný kurz pro pedagogy, který se zaměřuje na práci s třídním kolektivem 2. stupně ZŠ. Vychází z 15 leté praxe Centra primární prevence Magdaléna v oblasti všeobecné primární prevence rizikového chování a ze zkušeností z programu Unplugged. Kurz není zaměřen jen na předávání informací, ale také na kvalitu postojů, které jsou nezbytné pro zvládání každodenních rizik. Celková délka kurzu: 48 hodin Termíny pro tento kurz: 25. a 26. září (9-17), 23. a 24. října (9-17), 13. a 14. listopadu (9-17) Místo konání: Bubenská 1542, 170 00 Praha 7 – Holešovice (Mapa) Více informací v odkazu.

Kočičí zahrada

9. 10. 2023

Magdaléna, o.p.s. pořádá akreditovaný kurz Kočičí zahrada, který je určen pro žáky na 1. stupni. Mezinárodně uznávaná metodika pomáhá rozvíjet sociální, emocionální a komunikační dovednosti dětí mladšího školního věku. Kurz je veden formou vyprávění příběhu koček, které potkávají různá dobrodružství. Celková délka kurzu: 14 hodin Termíny pro tento kurz: 9. října (9-16) a 2. listopadu (9-16) Místo konání: Bubenská 1542, 170 00 Praha 7 – Holešovice (Mapa) Více informací v odkazu.

Spec. studium pro školní metodiky prevence od Magdaléna, o.p.s.

12. 10. 2023

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující. Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí v roli školního metodika prevence. Studium je koncipováno v rozsahu 256 hodin, tj. 2 roky (4 semestry), 1 x měsíc, vždy ve dnech čtvrtek – pátek, od 9:00 – 17:00. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. Termíny pro rok 2023 jsou 12. a 13. října, další blok je poté 9. a 10. listopadu.

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

18. 10. 2023

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně reagovat na zjištěný problém, citlivě komunikovat s dětmi a mladistvými se sebepoškozujícími tendencemi, vyhledat a nabídnout patřičnou odbornou pomoc jim samotným i jejich rodině. Cílem programu je rozšíření odborné výbavy a kompetencí pracovníků v oblasti rizikového chování týkající se problému sebepoškozování a možností hledání nápravy v rámci výchovného procesu. Rozpoznání problémů, varovných signálů dítěte či mladistvého a včasná intervence může zamezit dalším rizikům při zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a vzděláváním. Termín kurzu: 18. 10. — 19. 10. 2023 Místo konání: Institut expertních služeb, Hilleho 4, Brno

PRÁCE S MOTIVACÍ S DĚTMI A MLADISTVÝMI

20. 11. 2023

Kurz rozšíří odbornou výbavu účastníků v oblasti motivace dětí a mladistvých s rizikovým chováním, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou. Cílem programu je přispět k rozvoji kompetencí pracovníků specializujících se na práci s rizikovými dětmi a mládeží v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci. Základem programu a přínosem pro účastníky je naučit se „umění“ motivovat při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovaly. Program je zaměřen i prakticky s možností vyzkoušet si konkrétní situace a jejich řešení v rámci modelových situací a zpětné vazby jako účinného nástroje motivace. Termín kurzu: 20. 11. — 21. 11. 2023. Místo konání: Institut expertních služeb, Hilleho 4, 60200 Brno

SPECIFICKÁ PREVENCE PRO NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY

14. 12. 2023

Kurz se zaměřuje na tvorbu a aplikaci Specifické prevence v nízkoprahových programech, která vychází z KAB modelu (Knowledge, Attitude, Behavior = vědomosti, postoje, chování). Cílem kurzu je naučit frekventanty efektivně pracovat s KAB modelem při tvorbě prevence v jejich zařízení. Účastníci si sami vyzkouší, jaká forma prevence je pro jejich klienty nejvhodnější. Termín kurzu: 14.12.2023. Místo konání: Institut expertních služeb, Hilleho 4, 602 00 Brno

Dovednostní kurz pro začínající pedagogy

14. 9. 2023

Organizace Semiramis z.ú. nabízí dovednostní kurz studentům učitelských oborů, kteří se připravují na výkon učitelské profese a mají zájem o praktické pojetí získaných studijních znalostí. Kurz je vhodný i pro začínající pedagogy do 2 let praxe, kteří chtějí prohlubovat své dovednosti. Nabízí prakticky pojaté vzdělávání, které zohledňuje specifika školního prostředí a přináší příklady z praxe, učí dovednosti práce se třídou, jednotlivcem, rodiči i budoucími kolegy. Výcvik zahrnuje znalostní i zkušenostní učení s výraznou sebezkušenostní a tréninkovou složkou. Vytváří otevřené prostředí, ve kterém je možné učit se od profesionálních lektorů z praxe i od sebe navzájem. Připravuje budoucí pedagogy na setkání s realitou a způsobem jak ji zvládnout. Kurz proběhne v 10 setkáních a je zdarma. Více naleznete v přiloženém letáku.

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

30. 9. 2023

Organizace DO SVĚTA, z.s. nabízí 80 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

„250“ Pokročilý preventivní pracovník - Studium k výkonu specializovaných činností (Metodik PPRCH)

30. 9. 2023

Organizace DO SVĚTA z.s. nabízí 250 hodinový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na praxi a metody, zejména pro školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň z oblasti primární prevence rizikového chování. Kurz je koncipován jako prakticko-metodologický. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE, Semiramis z.ú.

1. 1. 2024

Organizace SEMIRAMIS z.ú. otevírá od ledna 2024 specializační studium pro školní metodiky prevence. Studium je určeno pro všechny školní metodiky prevence, kteří chtějí tuto funkci ve svých školách vykonávat efektivně tak, aby přispěli k vytvoření zdravého školního prostředí a předcházení či snižování rizikového chování dětí a mládeže. Studium se zaměřuje na všechny okruhy práce školního metodika prevence v oblasti primární prevence rizikového chování (činnost metodická, koordinační, poradenská a informační). Specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností. Celé studium je rozděleno na části teoretické a části praktické, které se prolínají a vzájemně na sebe navazují v průběhu všech setkání.

Základy digitálního světa žáků a studentů

3. 4. 2023

Organizace Replug me, která se zabývá digitální výchovou, nabízí akreditované školení pro učitelský sbor: Jak vzdělávat digitální generaci dětí? Cílem kurzu je předat účastníkům základní znalosti k tématu digitálních technologií a jejich vlivu na wellbeing dětí a dospívajících. Součástí obsahu jsou i praktické tipy použitelné ve škole. Délka kurzu je 5 vyučovacích hodin. Více informací a možnost objednávky naleznete v přiloženém souboru a odkazu.

Kurz digitální osvěty pro pedagogy: Semestrální kurz akreditovaný MŠMT

3. 4. 2023

Organizace Replug me, která se zabývá digitální výchovou, nabízí akreditované kurzy digitální osvěty pro pedagogy. Cílem kurzu je předat účastníkům potřebné znalosti a přístupy k tématu digitálních technologií a jejich vlivu na wellbeing dětí a dospívajících. Součástí kurzu je sdílení zkušeností lektorů i samotných účastníků i praktické vyzkoušení si aktivit a nástrojů, jak na kurzu, tak mezi setkáními ve škole. Kurz se skládá ze 4 setkání (seminářů) po 8 vyučovacích hodinách, celkem tedy 32 vyučovacích hodin. Více informací a možnost objednávky naleznete v přiloženém souboru a odkazu.

Duševní zdravověda pro vyučující

19. 4. 2023

Organizace Nevypusť duši pořádá dvoudenní akreditovaný workshop s měsíční pauzou pro učitele a učitelky SŠ a 2. stupně ZŠ. První den je kladen důraz na duševní zdraví učitelů a učitelek, druhý den je zaměřen hlavně na duševní zdraví žáků*yň ve třídě. Po skončení prvního dne kurzu mají účastníci*e prostor na to, aby různé techniky a aktivity přenesli do profesního i osobního života. Během druhého dne pak pod vedením lektorů*ek reflektují, jak se jim dařilo. Účast na tomto workshopu je pro učitele příležitostí sdílet společně dobrou praxi, zkušenosti a vzájemně se inspirovat do další práce. Kurz si buď můžete poptat pro sborovnu ve Vaší škole nebo se zúčastnit otevřených workshopů s vypsanými termíny. Více informací v příloze a odkazu.

Specializační studium pro školní metodiky prevence (250h)

12. 5. 2023

Prev-Centrum, z.ú. aktuálně přijímá přihlášky do nového běhu kurzu pro školní metodiky (250h), který bude zahájen v květnu 2023. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

Specializační studium pro školní metodiky prevence

4. 10. 2022

Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy). Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi. Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům.