Nabídka vzdělávacích kurzů

Jedním z cílů platformy IPREV je inzerovat širokou nabídku vzdělávacích kurzů týkajících se prevence ve školství. Zároveň si však klade za cíl poskytovat pouze kvalitní, vědecky ověřené informace a postupy. Proto je vyžadována určitá kvalita také u nabízených kurzů. Pro ověření kvality kurzů byla proto ustanovena odborná komise. Komise má 6 členů včetně předsedy komise.

Komise si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace v případě nejasných nebo neúplných informací o kurzu.

Komise pro posouzení vzdělávacích kurzů se z obsahového a odborného hlediska zaměřuje na:

  1. Obsahové náplně a zaměření kurzu, kvalitu zpracování popisu obsahu (např. sylabus, popis kompetencí, definované cíle, podklady pro účastníky, prezentace atd.).
  2. Personální zajištění kurzu (relevantní vzdělání a praxe lektorů a garanta kurzu).
  3. Způsob zakončení a hodnocení ze strany účastníků.
  4. Evaluaci kurzu (způsob provedení evaluace).

Vzhledem ke změnám v akreditaci kurzů MŠMT již není podmínkou inzerce kurzu na platformě IPREV jeho akreditace.

V případě zájmu o inzerci kurzu zašlete prosím informace o akci na e-mailovou adresu: renata.habinakova@lf1.cuni.cz.

Filtr

ÚVOD DO PRVNÍ POMOCI PŘI ŠIKANOVÁNÍ

19. 3. 2024 Institut expertních služeb, Brno online

Vzdělávací program je zaměřený na osvojení si základních postupů a přístupů první pomoci při šikaně a kyberšikaně, jejichž zvládnutí umožní účastníkům bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

Výcvikový a prožitkový vzdělávací program je rozdělen do celkem čtyř částí, které frekventanty provedou nejen teoretickými základy, ale i praktickými postupy a strategiemi řešení šikany doplněnými o kazuistiky z praxe v pomáhajících profesích a nácviky potřebných postupů první pomoci při šikanování. Pozornost je věnována i specifické formě šikany – kyberšikaně.

Akreditace MPSV: A2021/0124-SP/PC/PP/VP.

Kočičí zahrada, Magdaléna o.p.s.

26. 3. 2024 Praha prezenčně

Akreditovaný kurz Kočičí zahrada je určen pro žáky na 1. stupni. Mezinárodně uznávaná metodika pomáhá rozvíjet sociální, emocionální a komunikační dovednosti dětí mladšího školního věku. Kurz je veden formou vyprávění příběhu koček, které potkávají různá dobrodružství.

Celková délka kurzu: 14 hodin

Termíny pro tento kurz:

26. března 2024 (9-17) a 16. května 2024 (9-15)

Místo konání: Bubenská 1542, 170 00 Praha 7 – Holešovice (Mapa)

Více informací v příloženém odkaze.

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

8. - 9. 4. 2024 Institut expertních služeb, Hilleho 4, 602 00 Brno prezenčně

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně reagovat na zjištěný problém, citlivě komunikovat s dětmi a mladistvými se sebepoškozujícími tendencemi, vyhledat a nabídnout patřičnou odbornou pomoc jim samotným i jejich rodině.

Cílem programu je rozšíření odborné výbavy a kompetencí pracovníků v oblasti rizikového chování týkající se problému sebepoškozování a možností hledání nápravy v rámci výchovného  procesu.

Rozpoznání problémů, varovných signálů dítěte či mladistvého a včasná intervence může zamezit dalším rizikům při zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a vzděláváním.


Program je akreditovaný u MPSV i MŠMT pod názvem: Sebepoškozování u dětí a mladistvých.

 

NARŮSTAJÍCÍ TENDENCE SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH – PRAKTICKÝ WORKSHOP

10. 4. 2024 Institut expertních služeb, Brno prezenčně

Workshopově založený program na téma sebepoškozování je sestaven prakticky, se zaměřením na společné sdílení dobré praxe s minimem teoretických znalostí. Většina času kurzu bude zaměřena na praktické způsoby pomoci, jak uzavírat kontrakt o neubližování si, jak zvolit vhodnou strategii a intervenci, nácvik motivačních rozhovorů a mindfulness.  Obsahem jednotlivých modulů je naučit účastníky kurzu pomocí praktických nácviků a formou kazuistik od lektorek a účastníků, pracovat s dětmi a dospívajícími, kteří se sebepoškozují. Absolventi budou schopni nabídnout adekvátní pomoc dětem a dospívajícím na základě osobně zažitých a procvičených technik – nabízení mnohých úlevových metod, vedení krizové intervence, motivačních rozhovorů, práce s motivovaným, ale i nemotivovaným klientem, práci s celou rodinou. Dále si osvojí celou řadu relaxačních technik, jednak pro uvolnění a zklidnění sebe a současně i pro práci s klienty. Workshop je vhodný pro absolventy kurzu Sebepoškozování u dětí a mladistvých, nebo pro zájemce, kteří již základní povědomí o tématu sebepoškozování ovládají se své praxe.

Akreditace MPSV: A2023/1545-SP/PC/PP/VP.

Úzkost u dětí a co s tím v rámci školy, Semiramis

27. 5. 2024 Nymburk prezenčně

Je běžné, že školní děti různých věkových skupin, stejně jako dospělí, zažívají stres. Ten sám o sobě nemusí být nutně škodlivý, může být významným faktorem motivace a osobního růstu. V současné době ale úzkost u dětí významně narůstá a přibývá počet dětí, které obavy ochromují natolik, že je narušeno jejich každodenní fungování. Negativně jsou ovlivňovány různé oblasti jejich života jako např. schopnost koncentrace pozornosti, úroveň motivace, míra odpočinku, sebehodnocení a sebedůvěra apod.

Pracovníci ve školství jsou často konfrontováni s těmito stavy u dětí a dospívajících, a i proto je nutné porozumět symptomatice úzkosti a stresových poruch a zároveň porozumět i jednotlivým pojmům z této oblasti jako je stres, úzkost, sociální kontext, účelovost chování a dalším.

Účastníci porozumí základní příznakům a projevům úzkosti a stresových poruch u dětí a dospívajících.  Jak takové děti podpořit a kam se v případě potřeby obrátit. Jak jim nabídnout možnost podpory, zároveň podílet se na zvyšování odolnosti na zátěž a stres. Jak podpořit duševní pohodu (wellbeing) v rámci školy?

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE, Semiramis z.ú.

25. 1. 2024 - 13. 6. 2025 Choťovice

Organizace SEMIRAMIS z.ú. otevírá od ledna 2024 specializační studium pro školní metodiky prevence. Studium je určeno pro všechny školní metodiky prevence, kteří chtějí tuto funkci ve svých školách vykonávat efektivně tak, aby přispěli k vytvoření zdravého školního prostředí a předcházení či snižování rizikového chování dětí a mládeže. Studium se zaměřuje na všechny okruhy práce školního metodika prevence v oblasti primární prevence rizikového chování (činnost metodická, koordinační, poradenská a informační). Specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností. Celé studium je rozděleno na části teoretické a části praktické, které se prolínají a vzájemně na sebe navazují v průběhu všech setkání.

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE

1. 10. 2024 Bude upřesněno prezenčně

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí v roli školního metodika prevence.

Studium je koncipováno v rozsahu 256 hodin, tj. 2 roky (4 semestry), 1 x měsíc na 2 dny od 9:00 do 17:00. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Další kurz bude startovat v říjnu 2024, přesné termíny budou upřesněny.

Specializační kurz prevence rizikového chování CPPT

1. 1. 2024

Čtyřsemestrový prakticky orientovaný kurz zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. Díky malé studijní skupině, dostane každý účastník kurzu dostatek prostoru na trénování v modelových situacích, na rozbor konkrétních situací z vlastní pedagogické praxe. Cílem kurzu je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogických pracovníků (zejména školních metodiků prevence) v oblasti specifické školské primární prevence rizikového chování tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími (konkrétně se jedná o znalosti z oblasti rizikového chování, dovednosti pro práci s jednotlivcem a skupinou včetně řešení krizových situací, tvorba plánů a metodik, realizace preventivních aktivit na škole, projektování, rozvoj spolupráce s kolegy a profesní růst). Odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 vyhl. 1 písm. c) č. 317/2005 Sb. a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací program zohledňuje také tzv. „Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství“, svým obsahem naplňuje požadavky 3., pokročilé, úrovně.

Metodika pro učitele prvního stupně ZŠ – KOČIČÍ ZAHRADA

15. 10. 2024 SEMIRAMIS z.ú., Sušilova 1528/1, Hradec Králové prezenčně

Praktická, ucelená metodika pro pedagogy žáků od 1. – 3 třídy. V životě koček se ale dějí věci. Přicházejí radosti i starosti, podobně jako v lidském světě. Hravou formou pomohou pedagogům přiblížit je dětem a pomohou upevnit postoje k rizikovým jevům a zároveň posílit společensky uznávané hodnoty.

Program Kočičí zahrada byl inspirován řeckou verzí (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou autoři přepracovali s ohledem na podmínky české školské prevence.Kočičí zahrada je metodika pro učitele prvních stupňů základních škol, která se skládá ze tří částí – úvod, metodika pro učitele a dvanáct pracovních lekcí, které na sebe navazují. Každá lekce má dvěčásti. První tvoří samotný příběh, druhou pak metodika pro pedagogy, jak mají s konkrétním tématem pracovat.  Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování.Metodika Kočičí zahrada vznikla pod záštitou Kliniky adiktologie.

SPECIFIKA PRÁCE SE ZÁVISLOSTÍ NA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍCH

19. 2. 2024 online

Kurz je orientovaný na prezentaci vývoje problematiky digitálních závislostí, seznámí účastníky se základními pojmy a se statistikami. Účastníci budou seznámeni s komplexnější otázkou, co je závislost a co není. Bude jim představena norma kolik času s obrazovkou je v pořádku a kolik už ne. Během kurzu budou účastníci seznámeni se specifickými fenomény vztahujícími se k digitálním závislostem. Bude jim představen fenomén abstinence. Kurz nabídne také základní principy práce s motivací, nastavení pravidel při používání digitálních zařízení, i konkrétní rady, co v intervenci s klientem zohlednit. Účastnici se seznámí s mapou pomoci v adiktologické oblasti.

Kurz je akreditován u MPSV

Třída v pohodě

13. 9. 2023

Intenzivní jednodenní vzdělávání je zaměřeno na prevenci šikany a na podporu vztahů v třídním kolektivu. Školení v sobě spojuje teoretickou a sebezkušenostní část. V teoretické části se účastníci dozvědí základní informace o šikaně, o rizikových faktorech pro její vznik, o jejím vývoji a o možnostech řešení, dále o třídním klimatu a skupinové dynamice. V části sebezkušenostní účastníci sami mohou zažít procesy skupinové dynamiky a vyzkoušet si některé aktivity na podporu třídního klimatu. Prostor bude věnován i práci s třídními pravidly, sdílení zkušeností mezi jednotlivými vyučujícími a také sebereflexi vlastní pozice ve třídě. Důraz bude kladen především na sebezkušenostní a interaktivní část, kurz tedy bude probíhat v malých skupinách. Účastníci také dostanou studijní materiály se základy probírané teorie k případnému dalšímu prostudování. Kurz je určen třídním učitelům, kteří s třídnictvím začínají nebo si chtějí své znalosti a dovednosti v práci se třídou osvěžit. Rizikovým obdobím často bývá šestá třída z důvodu proměn třídního kolektivu (odchod žáků na víceletá gymnázia a slučování tříd, nebo naopak připojení žáků z malotřídek) a větších nároků v souvislosti s přechodem na druhý stupeň, uvítáme ale i třídní jiných ročníků. Cílem kurzu není vyzbrojit učitele a učitelky kompletními znalostmi z oblasti prevence a řešení šikany, ale podpořit je v každodenní práci s třídou, v identifikaci počátečních stádií šikany a ve spolupráci se školním metodikem prevence.

TŘÍDNICKÉ HODINY ANEB KUCHAŘKA NA PREVENCI

25. 9. 2023
Organizace Magdaléna, o.p.s. Vás srdečně zve na akreditovaný kurz pro pedagogy, který se zaměřuje na práci s třídním kolektivem 2. stupně ZŠ. Vychází z 15 leté praxe Centra primární prevence Magdaléna v oblasti všeobecné primární prevence rizikového chování a ze zkušeností z programu Unplugged. Kurz není zaměřen jen na předávání informací, ale také na kvalitu postojů, které jsou nezbytné pro zvládání každodenních rizik. Celková délka kurzu: 48 hodin Termíny pro tento kurz: 25. a 26. září (9-17), 23. a 24. října (9-17), 13. a 14. listopadu (9-17) Místo konání: Bubenská 1542, 170 00 Praha 7 – Holešovice (Mapa) Více informací v odkazu.

Kočičí zahrada

9. 10. 2023
Magdaléna, o.p.s. pořádá akreditovaný kurz Kočičí zahrada, který je určen pro žáky na 1. stupni. Mezinárodně uznávaná metodika pomáhá rozvíjet sociální, emocionální a komunikační dovednosti dětí mladšího školního věku. Kurz je veden formou vyprávění příběhu koček, které potkávají různá dobrodružství. Celková délka kurzu: 14 hodin Termíny pro tento kurz: 9. října (9-16) a 2. listopadu (9-16) Místo konání: Bubenská 1542, 170 00 Praha 7 – Holešovice (Mapa) Více informací v odkazu.

Spec. studium pro školní metodiky prevence od Magdaléna, o.p.s.

12. 10. 2023
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující. Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí v roli školního metodika prevence. Studium je koncipováno v rozsahu 256 hodin, tj. 2 roky (4 semestry), 1 x měsíc, vždy ve dnech čtvrtek – pátek, od 9:00 – 17:00. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. Termíny pro rok 2023 jsou 12. a 13. října, další blok je poté 9. a 10. listopadu.

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

18. 10. 2023
Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně reagovat na zjištěný problém, citlivě komunikovat s dětmi a mladistvými se sebepoškozujícími tendencemi, vyhledat a nabídnout patřičnou odbornou pomoc jim samotným i jejich rodině. Cílem programu je rozšíření odborné výbavy a kompetencí pracovníků v oblasti rizikového chování týkající se problému sebepoškozování a možností hledání nápravy v rámci výchovného procesu. Rozpoznání problémů, varovných signálů dítěte či mladistvého a včasná intervence může zamezit dalším rizikům při zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a vzděláváním. Termín kurzu: 18. 10. — 19. 10. 2023 Místo konání: Institut expertních služeb, Hilleho 4, Brno

PRÁCE S MOTIVACÍ S DĚTMI A MLADISTVÝMI

20. 11. 2023
Kurz rozšíří odbornou výbavu účastníků v oblasti motivace dětí a mladistvých s rizikovým chováním, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou. Cílem programu je přispět k rozvoji kompetencí pracovníků specializujících se na práci s rizikovými dětmi a mládeží v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci. Základem programu a přínosem pro účastníky je naučit se „umění“ motivovat při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovaly. Program je zaměřen i prakticky s možností vyzkoušet si konkrétní situace a jejich řešení v rámci modelových situací a zpětné vazby jako účinného nástroje motivace. Termín kurzu: 20. 11. — 21. 11. 2023. Místo konání: Institut expertních služeb, Hilleho 4, 60200 Brno

SPECIFICKÁ PREVENCE PRO NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY

14. 12. 2023
Kurz se zaměřuje na tvorbu a aplikaci Specifické prevence v nízkoprahových programech, která vychází z KAB modelu (Knowledge, Attitude, Behavior = vědomosti, postoje, chování). Cílem kurzu je naučit frekventanty efektivně pracovat s KAB modelem při tvorbě prevence v jejich zařízení. Účastníci si sami vyzkouší, jaká forma prevence je pro jejich klienty nejvhodnější. Termín kurzu: 14.12.2023. Místo konání: Institut expertních služeb, Hilleho 4, 602 00 Brno

Dovednostní kurz pro začínající pedagogy

14. 9. 2023
Organizace Semiramis z.ú. nabízí dovednostní kurz studentům učitelských oborů, kteří se připravují na výkon učitelské profese a mají zájem o praktické pojetí získaných studijních znalostí. Kurz je vhodný i pro začínající pedagogy do 2 let praxe, kteří chtějí prohlubovat své dovednosti. Nabízí prakticky pojaté vzdělávání, které zohledňuje specifika školního prostředí a přináší příklady z praxe, učí dovednosti práce se třídou, jednotlivcem, rodiči i budoucími kolegy. Výcvik zahrnuje znalostní i zkušenostní učení s výraznou sebezkušenostní a tréninkovou složkou. Vytváří otevřené prostředí, ve kterém je možné učit se od profesionálních lektorů z praxe i od sebe navzájem. Připravuje budoucí pedagogy na setkání s realitou a způsobem jak ji zvládnout. Kurz proběhne v 10 setkáních a je zdarma. Více naleznete v přiloženém letáku.

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

30. 9. 2023
Organizace DO SVĚTA, z.s. nabízí 80 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

„250“ Pokročilý preventivní pracovník - Studium k výkonu specializovaných činností (Metodik PPRCH)

30. 9. 2023
Organizace DO SVĚTA z.s. nabízí 250 hodinový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na praxi a metody, zejména pro školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň z oblasti primární prevence rizikového chování. Kurz je koncipován jako prakticko-metodologický. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.