Nabídka vzdělávacích kurzů

Jedním z cílů platformy IPREV je inzerovat širokou nabídku vzdělávacích kurzů týkajících se prevence ve školství. Zároveň si však klade za cíl poskytovat pouze kvalitní, vědecky ověřené informace a postupy. Proto je vyžadována určitá kvalita také u nabízených kurzů. Pro ověření kvality kurzů byla proto ustanovena odborná komise. Komise má 6 členů včetně předsedy komise. Komise si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace v případě nejasných nebo neúplných informací o kurzu.

Komise pro posouzení vzdělávacích kurzů se z obsahového a odborného hlediska zaměřuje na:

  1. Obsahové náplně a zaměření kurzu, kvalitu zpracování popisu obsahu (např. sylabus, popis kompetencí, definované cíle, podklady pro účastníky, prezentace atd.).
  2. Personální zajištění kurzu (relevantní vzdělání a praxe lektorů a garanta kurzu).
  3. Způsob zakončení a hodnocení ze strany účastníků.
  4. Evaluaci kurzu (způsob provedení evaluace).

Vzhledem ke změnám v akreditaci kurzů MŠMT již není podmínkou inzerce kurzu na platformě IPREV jeho akreditace. V případě zájmu o inzerci kurzu zašlete prosím informace o akci na e-mailovou adresu: renata.habinakova@lf1.cuni.cz.


 

Filtr

Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - pro lékaře

1. 9. - 15. 11. 2024 distančně/online

E‑learningový kurz reflektuje požadavky na lékaře vyplývající ze zákona na základní a současně povinné informace v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů v oblasti prevence a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek. Nabízí seznámení s dobrou praxí a základní průpravou v adiktologické pomoci prostřednictvím metod časné diagnostiky a krátké intervence, tj. indikované prevence s důrazem na užívání tabáku a alkoholu. Kurz dále zahrnuje oblasti zvládání urgentních a odvykacích stavů, včetně farmakoterapie a substituční léčby v souladu s platnou legislativou, zákonem 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobnosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře (§ 22 Celoživotní vzdělávání, zákonem 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, § 26 Orientační diagnostika a krátká intervence a vyhláškou č. 221/2018 Sb. O vzdělávání v základních kmenech lékařů).
Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR pro lékaře v postgraduálním vzdělávání a pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Celková délka e‑learningového kurzu jsou 4 hodiny, kurz je zakončen ověřovacím testem.

Přihlášení: Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí (distanční kurz) - Detail vzdělávací akce 4261102 - ACVZ.cz

Základy adiktologie pro všeobecné a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátké intervence pro dospělé pacienty

1. 12. 2023 - 1. 12. 2024 distančně/online

Základy adiktologie pro všeobecné a praktické sestry představují nezbytnou součást jejich profesního vzdělávání, jelikož závislost na psychoaktivních látkách a nelátkových závislostech představuje vážnou a rostoucí problematiku ve zdravotnictví. Tento e‑learningový kurz byl navržen tak, aby poskytl účastníkům ucelený přehled o adiktologii, se zvláštním důrazem na témata relevantní pro všeobecné a praktické sestry a porodní asistentky. Kurz reflektuje požadavky vyplývající ze zákona 65/2017 Sb. v oblasti časné diagnostiky a krátkých intervencí. Nabízí potřebné základní informace v rámci kontinuálního vzdělávání v oblasti prevence, harm reduction a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek a nelátkových závislostí a osvojení efektivní komunikace, rozeznávání klinických stavů spojených s užíváním návykových látek a jiného závislostního chování a schopnost adekvátně na tato zjištění reagovat.
Kurz je akreditován Českou asociací sester (ČAS) v rámci celoživotního vzdělávání.

Celková délka e‑learningového kurzu je 10 hodin, kurz je zakončen ověřovacím testem.

Přihlášení zde.

Časový plán: průběžně 1.12.2023-1.12.2024 

Základy adiktologie pro gynekology a porodníky: screening a krátké intervence

15. 11. 2023 - 14. 11. 2024 distančně/online

E‑learningový kurz je nástavbovým kurzem pro lékaře v oboru gynekologie a porodnictví. Kurz reflektuje požadavky na lékaře vyplývající zejména ze zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti orientační (časné) diagnostiky a krátkých intervencí. Tato zákonná povinnost je kodifikována v § 26 tohoto zákona. Kurz nabízí potřebné základní informace v rámci kontinuálního vzdělávání specializovaných lékařů v oblasti prevence, harm reduction a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek a behaviorálními závislostmi, včetně seznámení s dobrou praxí a základní průpravou v adiktologické pomoci prostřednictvím metod orientační diagnostiky a krátké intervence.
Kurz je akreditován Českou lékařskou komorou (ČLK) dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 v rámci celoživotního vzdělávání s celkovým počtem 3 kreditů.

Celková délka e‑learningového kurzu je 6 hodin, kurz je zakončen ověřovacím testem.

Přihlášení zde. 

Časový plán: průběžně 15.11.2023-14.11.2024

Základy adiktologie pro dětské a dorostové lékaře: screening a krátká intervence

15. 11. 2023 - 14. 11. 2024 distančně/online

E‑learningový kurz je nástavbovým kurzem pro lékaře v oboru pediatrie. Kurz reflektuje požadavky na lékaře vyplývající zejména ze zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti orientační (časné) diagnostiky a krátkých intervencí. Tato zákonná povinnost je kodifikována v § 26 tohoto zákona. Kurz nabízí potřebné základní informace v rámci kontinuálního vzdělávání specializovaných lékařů v oblasti prevence, harm reduction a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek a behaviorálními závislostmi, včetně seznámení s dobrou praxí a základní průpravou v adiktologické pomoci prostřednictvím metod orientační diagnostiky a krátké intervence.
Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR a dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 v rámci celoživotního vzdělávání s celkovým počtem 3 kreditů.

Celková délka e‑learningového kurzu je 6 hodin, kurz je zakončen ověřovacím testem.

Přihlášení zde.

Časový plán: průběžně 15.11.2023-14.11.2024

Jablíkovi kamarádi, E-clinic, z.ú.

24. 6. 2024 online

Délka kurzu – celkem 17 vyučovacích hodin; 8 hodin základní školení, následujících 9 hodin metodického vedení rozděleného do 2-3 setkání. Akreditace pod číslem MSMT- 9036/2023-4-274 

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Podrobněji se připraví na úvodní lekci a práci s první částí metodiky. V průběhu metodických vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou Jablíkovi kamarádi, věnují se podrobněji možným obtížnějším situacím, podrobně se připravují na práci s dalšími částmi metodiky a práci s dětmi inkludovanými v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Více informací a přihlášení do kurzu naleznete v přiloženém odkaze.

Zipyho kamarádi, E-clinic, z.ú.

27. 9. 2024 Plzeň prezenčně

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Podrobněji připraví na úvodní lekci a práci s první částí metodiky. V průběhu metodických vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou Zipyho kamarádi, věnují se možným obtížnějším situacím, podrobně se připravují na práci s dalšími částmi metodiky a práci s dětmi inkludovanými v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Akreditace – Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem MSMT- 9036/2023-4-274 

Délka kurzu – celkem 17 hodin; 8 hodin základní školení, následujících 9 hodin metodického vedení rozděleného do 2-3 setkání.

Více informací a přihlášení naleznete v přiloženém odkaze. 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE, Magdaléna, o.p.s.

1. 10. 2024 Bude upřesněno prezenčně

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí v roli školního metodika prevence.

Studium je koncipováno v rozsahu 256 hodin, tj. 2 roky (4 semestry), 1 x měsíc na 2 dny od 9:00 do 17:00. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Další kurz bude startovat v říjnu 2024, přesné termíny budou upřesněny.

Školní metodik prevence - kombinovaná forma

4. 10. 2024 Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10 prezenčně i online

Jahodovka - Profesní institut realizuje vzdělávací program "Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů", známý také pod názvem studium pro metodiky prevence, je akreditovaný v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.

Výuka probíhá 1x za tři týdny měsíčně pátek 13:00 - 19:30 a sobota 9:00 - 16:00 (úplný harmonogram na I. semestr bude zde zveřejněn v průběhu června 2024). Studium je rozloženo do 3 semestrů a probíhá kombinovaně.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Více informací a přihlášení naleznete v odkaze níže.

Základní kurz: Jablíkovi kamarádi, E-clinic, z.ú.

11. 10. 2024 Plzeň prezenčně

Délka kurzu – celkem 17 vyučovacích hodin; 8 hodin základní školení, následujících 9 hodin metodického vedení rozděleného do 2-3 setkání. Akreditace pod číslem MSMT- 9036/2023-4-274 

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Podrobněji se připraví na úvodní lekci a práci s první částí metodiky. V průběhu metodických vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou Jablíkovi kamarádi, věnují se podrobněji možným obtížnějším situacím, podrobně se připravují na práci s dalšími částmi metodiky a práci s dětmi inkludovanými v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Více informací a přihlášení do kurzu naleznete v přiloženém odkaze.

Metodika pro učitele prvního stupně ZŠ – KOČIČÍ ZAHRADA, Semiramis, z.ú.

15. 10. 2024 SEMIRAMIS z.ú., Sušilova 1528/1, Hradec Králové prezenčně

Praktická, ucelená metodika pro pedagogy žáků od 1. – 3 třídy. V životě koček se ale dějí věci. Přicházejí radosti i starosti, podobně jako v lidském světě. Hravou formou pomohou pedagogům přiblížit je dětem a pomohou upevnit postoje k rizikovým jevům a zároveň posílit společensky uznávané hodnoty.

Program Kočičí zahrada byl inspirován řeckou verzí (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou autoři přepracovali s ohledem na podmínky české školské prevence.Kočičí zahrada je metodika pro učitele prvních stupňů základních škol, která se skládá ze tří částí – úvod, metodika pro učitele a dvanáct pracovních lekcí, které na sebe navazují. Každá lekce má dvěčásti. První tvoří samotný příběh, druhou pak metodika pro pedagogy, jak mají s konkrétním tématem pracovat.  Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Metodika Kočičí zahrada vznikla pod záštitou Kliniky adiktologie.

Kurz: Zipyho kamarádi, E-clinic, z.ú.

18. 10. 2024 Olšanská 3, Praha 3 prezenčně

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Podrobněji připraví na úvodní lekci a práci s první částí metodiky. V průběhu metodických vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou Zipyho kamarádi, věnují se možným obtížnějším situacím, podrobně se připravují na práci s dalšími částmi metodiky a práci s dětmi inkludovanými v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Akreditace – Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem MSMT- 9036/2023-4-274 

Délka kurzu – celkem 17 hodin; 8 hodin základní školení, následujících 9 hodin metodického vedení rozděleného do 2-3 setkání.

Více informací a přihlášení naleznete v přiloženém odkaze. 

Specializační kurz prevence rizikového chování CPPT

1. 1. 2024

Čtyřsemestrový prakticky orientovaný kurz zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. Díky malé studijní skupině, dostane každý účastník kurzu dostatek prostoru na trénování v modelových situacích, na rozbor konkrétních situací z vlastní pedagogické praxe. Cílem kurzu je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogických pracovníků (zejména školních metodiků prevence) v oblasti specifické školské primární prevence rizikového chování tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími (konkrétně se jedná o znalosti z oblasti rizikového chování, dovednosti pro práci s jednotlivcem a skupinou včetně řešení krizových situací, tvorba plánů a metodik, realizace preventivních aktivit na škole, projektování, rozvoj spolupráce s kolegy a profesní růst). Odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 vyhl. 1 písm. c) č. 317/2005 Sb. a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací program zohledňuje také tzv. „Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství“, svým obsahem naplňuje požadavky 3., pokročilé, úrovně.

Tvorba zážitkových preventivních programů, Podané Ruce, o.p.s.

30. 5. 2024 Institut expertních služeb, tř. Kpt. Jaroše 8, 602 00 Brno prezenčně

Společnost Podané ruce nabízí akreditovaný kurz s názvem Tvorba školních zážitkových preventivních programů.

Cílem vzdělávacího programu je osvojení základních dovedností a znalostí potřebných ke tvorbě preventivních prožitkových lekcí v oblasti rizikového chování. Program kurzu je koncipován tak, aby si frekventanti osvojili základní dovednosti potřebné pro produkci preventivních programů. Při použití žádoucích metod umožní tyto dovednosti účastníkům preventivně působit na děti a mládež a prostřednictvím nenucených a neformálních metod napomůžou k formování, výchovnému působení a motivaci klienta ke změně jeho chování jak v rámci volnočasových aktivit, tak i v běžném životě. Kurz je vhodný pro lektory PP, psychology, pracovníky nízkoprahových center a další pracovníky v sociálních službách pracujícími s mládeží s rizikovým chováním, pracovníky volnočasových center, pedagogické pracovníky, metodiky prevence, studenty, dobrovolníky.

V rámci kurzu bude maximálně posílena praktická část, aplikovatelnost a vazba na reálnou praxi vycházející z konkrétních podmínek. 

Více v přiloženém odkaze.

Úzkost u dětí a co s tím v rámci školy, Semiramis

27. 5. 2024 Nymburk prezenčně

Je běžné, že školní děti různých věkových skupin, stejně jako dospělí, zažívají stres. Ten sám o sobě nemusí být nutně škodlivý, může být významným faktorem motivace a osobního růstu. V současné době ale úzkost u dětí významně narůstá a přibývá počet dětí, které obavy ochromují natolik, že je narušeno jejich každodenní fungování. Negativně jsou ovlivňovány různé oblasti jejich života jako např. schopnost koncentrace pozornosti, úroveň motivace, míra odpočinku, sebehodnocení a sebedůvěra apod.

Pracovníci ve školství jsou často konfrontováni s těmito stavy u dětí a dospívajících, a i proto je nutné porozumět symptomatice úzkosti a stresových poruch a zároveň porozumět i jednotlivým pojmům z této oblasti jako je stres, úzkost, sociální kontext, účelovost chování a dalším.

Účastníci porozumí základní příznakům a projevům úzkosti a stresových poruch u dětí a dospívajících.  Jak takové děti podpořit a kam se v případě potřeby obrátit. Jak jim nabídnout možnost podpory, zároveň podílet se na zvyšování odolnosti na zátěž a stres. Jak podpořit duševní pohodu (wellbeing) v rámci školy?

NARŮSTAJÍCÍ TENDENCE SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH – PRAKTICKÝ WORKSHOP

10. 4. 2024 Institut expertních služeb, Brno prezenčně

Workshopově založený program na téma sebepoškozování je sestaven prakticky, se zaměřením na společné sdílení dobré praxe s minimem teoretických znalostí. Většina času kurzu bude zaměřena na praktické způsoby pomoci, jak uzavírat kontrakt o neubližování si, jak zvolit vhodnou strategii a intervenci, nácvik motivačních rozhovorů a mindfulness.  Obsahem jednotlivých modulů je naučit účastníky kurzu pomocí praktických nácviků a formou kazuistik od lektorek a účastníků, pracovat s dětmi a dospívajícími, kteří se sebepoškozují. Absolventi budou schopni nabídnout adekvátní pomoc dětem a dospívajícím na základě osobně zažitých a procvičených technik – nabízení mnohých úlevových metod, vedení krizové intervence, motivačních rozhovorů, práce s motivovaným, ale i nemotivovaným klientem, práci s celou rodinou. Dále si osvojí celou řadu relaxačních technik, jednak pro uvolnění a zklidnění sebe a současně i pro práci s klienty. Workshop je vhodný pro absolventy kurzu Sebepoškozování u dětí a mladistvých, nebo pro zájemce, kteří již základní povědomí o tématu sebepoškozování ovládají se své praxe.

Akreditace MPSV: A2023/1545-SP/PC/PP/VP.

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

8. - 9. 4. 2024 Institut expertních služeb, Hilleho 4, 602 00 Brno prezenčně

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně reagovat na zjištěný problém, citlivě komunikovat s dětmi a mladistvými se sebepoškozujícími tendencemi, vyhledat a nabídnout patřičnou odbornou pomoc jim samotným i jejich rodině.

Cílem programu je rozšíření odborné výbavy a kompetencí pracovníků v oblasti rizikového chování týkající se problému sebepoškozování a možností hledání nápravy v rámci výchovného  procesu.

Rozpoznání problémů, varovných signálů dítěte či mladistvého a včasná intervence může zamezit dalším rizikům při zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a vzděláváním.


Program je akreditovaný u MPSV i MŠMT pod názvem: Sebepoškozování u dětí a mladistvých.

 

Kočičí zahrada, Magdaléna o.p.s.

26. 3. 2024 Praha prezenčně

Akreditovaný kurz Kočičí zahrada je určen pro žáky na 1. stupni. Mezinárodně uznávaná metodika pomáhá rozvíjet sociální, emocionální a komunikační dovednosti dětí mladšího školního věku. Kurz je veden formou vyprávění příběhu koček, které potkávají různá dobrodružství.

Celková délka kurzu: 14 hodin

Termíny pro tento kurz:

26. března 2024 (9-17) a 16. května 2024 (9-15)

Místo konání: Bubenská 1542, 170 00 Praha 7 – Holešovice (Mapa)

Více informací v příloženém odkaze.

ÚVOD DO PRVNÍ POMOCI PŘI ŠIKANOVÁNÍ

19. 3. 2024 Institut expertních služeb, Brno online

Vzdělávací program je zaměřený na osvojení si základních postupů a přístupů první pomoci při šikaně a kyberšikaně, jejichž zvládnutí umožní účastníkům bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

Výcvikový a prožitkový vzdělávací program je rozdělen do celkem čtyř částí, které frekventanty provedou nejen teoretickými základy, ale i praktickými postupy a strategiemi řešení šikany doplněnými o kazuistiky z praxe v pomáhajících profesích a nácviky potřebných postupů první pomoci při šikanování. Pozornost je věnována i specifické formě šikany – kyberšikaně.

Akreditace MPSV: A2021/0124-SP/PC/PP/VP.

SPECIFIKA PRÁCE SE ZÁVISLOSTÍ NA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍCH

19. 2. 2024 online

Kurz je orientovaný na prezentaci vývoje problematiky digitálních závislostí, seznámí účastníky se základními pojmy a se statistikami. Účastníci budou seznámeni s komplexnější otázkou, co je závislost a co není. Bude jim představena norma kolik času s obrazovkou je v pořádku a kolik už ne. Během kurzu budou účastníci seznámeni se specifickými fenomény vztahujícími se k digitálním závislostem. Bude jim představen fenomén abstinence. Kurz nabídne také základní principy práce s motivací, nastavení pravidel při používání digitálních zařízení, i konkrétní rady, co v intervenci s klientem zohlednit. Účastnici se seznámí s mapou pomoci v adiktologické oblasti.

Kurz je akreditován u MPSV

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE, Semiramis z.ú.

25. 1. 2024 - 13. 6. 2025 Choťovice

Organizace SEMIRAMIS z.ú. otevírá od ledna 2024 specializační studium pro školní metodiky prevence. Studium je určeno pro všechny školní metodiky prevence, kteří chtějí tuto funkci ve svých školách vykonávat efektivně tak, aby přispěli k vytvoření zdravého školního prostředí a předcházení či snižování rizikového chování dětí a mládeže. Studium se zaměřuje na všechny okruhy práce školního metodika prevence v oblasti primární prevence rizikového chování (činnost metodická, koordinační, poradenská a informační). Specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností. Celé studium je rozděleno na části teoretické a části praktické, které se prolínají a vzájemně na sebe navazují v průběhu všech setkání.