Nabídka vzdělávacích kurzů

Jedním z cílů platformy IPREV je inzerovat širokou nabídku vzdělávacích kurzů týkajících se prevence ve školství. Zároveň si však klade za cíl poskytovat pouze kvalitní, vědecky ověřené informace a postupy. Proto je vyžadována určitá kvalita také u nabízených kurzů. Pro ověření kvality kurzů byla proto ustanovena odborná komise. Komise má 6 členů včetně předsedy komise.

Komise si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace v případě nejasných nebo neúplných informací o kurzu.

Komise pro posouzení vzdělávacích kurzů se z obsahového a odborného hlediska zaměřuje na:

1. Obsahové náplně a zaměření kurzu, kvalitu zpracování popisu obsahu (např. sylabus, popis kompetencí, definované cíle, podklady pro účastníky, prezentace atd.).

2. Personální zajištění kurzu (relevantní vzdělání a praxe lektorů a garanta kurzu).

3. Způsob zakončení a hodnocení ze strany účastníků.

4. Evaluaci kurzu (způsob provedení evaluace).

Podmínkou inzerce kurzu na platformě IPREV je akreditace kurzu.

V případě zájmu o inzerci kurzu zašlete prosím informace o akci na e-mailovou adresu: renata.habinakova@lf1.cuni.cz.

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

30. 9. 2023

Organizace DO SVĚTA, z.s. nabízí 80 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

„250“ Pokročilý preventivní pracovník - Studium k výkonu specializovaných činností (Metodik PPRCH)

30. 9. 2023

Organizace DO SVĚTA z.s. nabízí 250 hodinový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na praxi a metody, zejména pro školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň z oblasti primární prevence rizikového chování. Kurz je koncipován jako prakticko-metodologický. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

Duševní zdravověda pro vyučující

19. 4. 2023

Organizace Nevypusť duši pořádá dvoudenní akreditovaný workshop s měsíční pauzou pro učitele a učitelky SŠ a 2. stupně ZŠ. První den je kladen důraz na duševní zdraví učitelů a učitelek, druhý den je zaměřen hlavně na duševní zdraví žáků*yň ve třídě. Po skončení prvního dne kurzu mají účastníci*e prostor na to, aby různé techniky a aktivity přenesli do profesního i osobního života. Během druhého dne pak pod vedením lektorů*ek reflektují, jak se jim dařilo. Účast na tomto workshopu je pro učitele příležitostí sdílet společně dobrou praxi, zkušenosti a vzájemně se inspirovat do další práce. Kurz si buď můžete poptat pro sborovnu ve Vaší škole nebo se zúčastnit otevřených workshopů s vypsanými termíny. Více informací v příloze a odkazu.

Dovednostní kurz pro začínající pedagogy

14. 9. 2023

Organizace Semiramis z.ú. nabízí dovednostní kurz studentům učitelských oborů, kteří se připravují na výkon učitelské profese a mají zájem o praktické pojetí získaných studijních znalostí. Kurz je vhodný i pro začínající pedagogy do 2 let praxe, kteří chtějí prohlubovat své dovednosti. Nabízí prakticky pojaté vzdělávání, které zohledňuje specifika školního prostředí a přináší příklady z praxe, učí dovednosti práce se třídou, jednotlivcem, rodiči i budoucími kolegy. Výcvik zahrnuje znalostní i zkušenostní učení s výraznou sebezkušenostní a tréninkovou složkou. Vytváří otevřené prostředí, ve kterém je možné učit se od profesionálních lektorů z praxe i od sebe navzájem. Připravuje budoucí pedagogy na setkání s realitou a způsobem jak ji zvládnout. Kurz proběhne v 10 setkáních a je zdarma. Více naleznete v přiloženém letáku.

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE, Semiramis z.ú.

1. 1. 2024

Organizace SEMIRAMIS z.ú. otevírá od ledna 2024 specializační studium pro školní metodiky prevence. Studium je určeno pro všechny školní metodiky prevence, kteří chtějí tuto funkci ve svých školách vykonávat efektivně tak, aby přispěli k vytvoření zdravého školního prostředí a předcházení či snižování rizikového chování dětí a mládeže. Studium se zaměřuje na všechny okruhy práce školního metodika prevence v oblasti primární prevence rizikového chování (činnost metodická, koordinační, poradenská a informační). Specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností. Celé studium je rozděleno na části teoretické a části praktické, které se prolínají a vzájemně na sebe navazují v průběhu všech setkání.

Specializační studium pro školní metodiky prevence (250h)

12. 5. 2023

Prev-Centrum, z.ú. aktuálně přijímá přihlášky do nového běhu kurzu pro školní metodiky (250h), který bude zahájen v květnu 2023. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

Specializační studium pro školní metodiky prevence

4. 10. 2022

Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy). Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi. Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům.