Adiktologická prevence

Za prevenci v adiktologii považujeme takové aktivity a programy, které jsou úzce zaměřeny na oblast užívání návykových látek, nelátkové závislosti a závislostní chování a rizika s tím spojená. Programy specifické prevence v adiktologii se vyznačují třemi hlavními charakteristikami: přímým a explicitně vyjádřeným vztahem k oblasti adiktologie, jasnou časovou a prostorovou ohraničeností realizace (zmapování potřeb, plán programu a jeho příprava, provedení a zhodnocení programu a jeho návaznost) a zacílením na jasně ohraničenou a definovanou cílovou skupinu a s tím souvisejícím zdůvodněním matchingu (tj. přiřazováním určité skupiny či jednotlivce k danému typu programu odpovídajícímu potřebám a problémům cílové skupiny).

Cíl, obsah a způsob provádění preventivního programu by měl mít jasnou přímou vazbu na problematiku závislostního chování. Jasně prokazatelný a ověřitelný vztah k adiktologické prevenci mají například nácvikové programy posilování odmítavého postoje k nabídnuté návykové látce (odmítnuti nabízeného alkoholického nápoje nebo marihuanové cigarety), různé modely peer (vrstevnických) programů, vzdělávací kurzy pro pedagogy atd.

Miovský, M. et al. (2015). Primární prevence rizikového chování ve školství. © Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie.