Online vzdělávání

INEP – Úvod do prevence založené na důkazech

Základní kurikula a on-line kurzy v prevenci v ČR: vstupní vzdělávání

Vývoj národního systému a standardů vzdělávání v prevenci postupně vyústil ke vzniku dvou základních verzí on-line kurzů postavených na Evropském kurikulu pro prevenci pod názvem INEP (Introduction to evidence-based prevention). Oba jsou v českém jazyce a mají další 4 jazykové mutace. Oba tyto tuzemské kurzy jsou provozované jako součást platformy IPREV a jsou otevřené jakémukoli zájemci o získání vstupního (základního) vzdělávání v prevenci. Kurzy INEP jsou poskytovány zdarma, zpoplatněno není samotné absolvování kurzu, závěrečná zkouška ani získání certifikátu o absolvování.  

INEP je e-learningový vzdělávací program postavený na více než 30 letech výzkumu prevence a zkušenostech z praxe. Jeho kurikulum bylo vytvořeno v rámci mezinárodního projektu a je pod názvem EUPC (European Universal Prevention Curriculum) sdíleno evropskými zeměmi. Česká republika byla zapojena do tvorby EUPC a byla jednou z prvních zemí, která toto kurikulum zavedla do vzdělávací praxe preventivních pracovníků. Celý on-line kurz je v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělých zemích.

INEP využívá také dalších výsledků projektu UPC-Adapt project a práci všech členů UPC-Adapt project consortium, je však upraven/adaptován do českých podmínek v oblasti prevence.

INEP byl vytvořen autorským týmem Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, vedeným prof. Romanem Gabrhelíkem. Je otevřen každému a je k dispozici zdarma. Informace použité v kurzu jsou veřejně dostupné a lze je volně používat pro nekomerční vzdělávání.

Kurz obsahuje online prezentace, nahrané živé přednášky, krátké kvízy, povinnou četbu a doplňkové materiály pro čtení. Po splnění těchto požadavků bude každému úspěšnému absolventovi vzdělávání zpřístupněn certifikát, který si bude moci vytisknout.

Níže naleznete tři online kurzy včetně přímých odkazů/linků pro vstup do kurzů. První modifikace INEP-8 je základní/vstupní a je určená především pro ředitele škol a úředníky pracující v prevenci. Má rozsah 8 hodin. Druhý kurz INEP-40 je určen již pro pokročilejší uživatele (vstupní modul pro specializační vzdělávání metodiků prevence, pedagogy a sociální pracovníky – případně další pomáhající profese pracující v prevenci, pro policisty pracující v prevenci atd.), a je v rozsahu 40 hodin. Třetí kurz Technologie a Prevence (TeP) byl vytvořen s cílem pomoci školním metodikům prevence, případně dalším pedagogům, k rychlé orientaci v problematice rizik spojených s užíváním digitálních technologií.

 

INEP 8

Odkaz na kurz

On-line kurz INEP-8 obsahuje základní a nejdůležitější informace z oblasti primární prevence. Určen je pro úplné začátečníky a má jim napomoci v té nejzákladnější orientaci v oblasti prevence. Zprostředkovává stručný přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování. 

Mějte na paměti, že tento kurz je pouze velmi krátkým a skutečně elementárním vstupem do problematiky. Aby se stal někdo odborníkem na tuto oblast prevence, je třeba získat více znalostí a zkušeností daleko za rámec tohoto krátkého online kurzu.

Výstupem bude vzdělaný ředitel školy či školského zařízení, pedagog, který zná základní rámec a terminologii primární prevence, umí se orientovat v tématech primární prevence i v oblastech dalšího působení prevence, zná své kompetence a hranice směrem k předávání informací dalším aktérům a má základy nezbytné pro spolupráci s dalšími institucemi a odbornostmi. 

Lekce 1: Úvod (0,5 výukové hodiny)

Lekce 2: Návykové látky, epidemiologie a problémové populace (0,5 výukové hodiny)

Lekce 3: Věda o prevenci a na důkazech založených intervencích a politikách (0,5 výukové hodiny)

Lekce 4: Prevence v rodině (1 výuková hodina)

Lekce 5: Školská prevence (1 výuková hodina)

Lekce 6: Prevence na pracovišti (1 výuková hodina)

Lekce 7: Komunitní prevence (1 výuková hodina)

Lekce 8: Environmentální prevence (1 výuková hodina)

Lekce 9: Prevence založená na médiích (1 výuková hodina)

Lekce 10: Monitoring a evaluace (0,5 výukové hodiny)

 

INEP 40

Odkaz na kurz

Kurz INEP-40 je zaměřen na základní orientaci ve všech klíčových oblastech prevence rizikového chování. Zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako univerzální úvod do prevence pro pedagogické pracovníky. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, ale také na rozpoznávání hranic a kompetencí pedagogických pracovníků.

Výstupem bude vzdělaný pedagog/preventista, který zná základní terminologii primární prevence, umí se orientovat v tématech primární prevence i v oblastech dalšího působení prevence a zná své kompetence a hranice poskytování základů primární prevence, případně předávání informací dalším aktérům, se základy nezbytnými pro spolupráci s dalšími institucemi a odbornostmi.

Lekce 1: Úvod (4 výukové hodiny)

Lekce 2: Návykové látky, epidemiologie a problémové populace (4 výukové hodiny)

Lekce 3: Věda o prevenci a na důkazech založených intervencích a politikách (4 výukové hodiny)

Lekce 4: Prevence v rodině (4 výukové hodiny)

Lekce 5: Školská prevence (4 výukové hodiny)

Lekce 6: Prevence na pracovišti (4 výukové hodiny)

Lekce 7: Komunitní prevence (4 výukové hodiny)

Lekce 8: Environmentální prevence (4 výukové hodiny)

Lekce 9: Prevence založená na médiích (4 výukové hodiny)

Lekce 10: Monitoring a evaluace (4 výukové hodiny)

 

Technologie a Prevence (TeP)

Odkaz na kurz

TeP byl vytvořen s cílem pomoci školním metodikům prevence, případně dalším pedagogům, k rychlé orientaci v problematice rizik spojených s užíváním digitálních technologií a k umění provést několik rychlých preventivních intervencí ("9 TeP aktivit"). Kurz tedy absolventům poskytuje základní orientaci ve spektru problémů souvisejících s užíváním technologií, v projevech nadměrného užívání technologií či v možnostech rodičů a pečujících osob při pomoci s udržením kontroly nad technologiemi. Dále upozorňuje na oblasti, které by měli děti a dospívající zohlednit při používání technologií a uvádí kontakty, na něž se lze obrátit při podezření, že některý z žáků je ohrožen nadměrným užíváním technologií.

Jedním z hlavních cílů této platformy je předat čtenářům vědomosti a informace týkající se vzdělávání preventivních pracovníků. Níže jsou představena některá mezinárodní kurikula a vzdělávací modely pro pracovníky v prevenci. Nabízíme také přehled kurzů, seminářů a workshopů zaměřených na další vzdělávání a rozvoj pracovníků, kteří se zabývají prevencí, jak aktivně tak okrajově.