Tým

Realizační tým platformy IPREV je tvořen zástupci jednotlivých institucí Memoranda IPREV. Jedná se o odborníky v oblasti primární prevence rizikového chování, ale také o profesionály z různých oblastí oboru adiktologie. 


Členové našeho týmu

Mgr. Tomáš Jandáč
Mgr. Tomáš Jandáč

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

tomas.jandac@lf1.cuni.cz (nepovinně)

Tomáš je vedoucím týmu platformy IPREV. Adiktolog Dětské a dorostové ambulance Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN a výzkumný pracovník Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN. Absolvent magisterského oboru adiktologie na Univerzitě Karlově a v současné době postgraduální student tamtéž. Výzkumným tématem dizertační práce jsou psychiatrické komorbidity u dětí a adolescentů s adiktologickými poruchami, cílová populace dětí a adolescentů s adiktologickými poruchami je jeho výzkumným zájmem obecně. Jako vysokoškolský pedagog vyučuje v programu adiktologie na 1. LF UK v Praze. Přednáškovou činnost rozšířil také na 3. LF UK, institut Jahodovka a Akademii vězeňské služby ČR. V minulosti působil jako adiktolog a zástupce vedoucího v rezidenční terapeutické komunitě Karlov pro mladistvé, mladé dospělé a pro matky s dětmi, dále pracoval jako lektor primární prevence pro základní a střední školy. Je členem několika tuzemských i mezinárodních odborných společností, v České asociaci adiktologů působí jako místopředseda, je členem Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, podsekce Dětské a dorostové adiktologie SNN ČSL JEP, OSPRCH a ISSUP.

Mgr. et Mgr. Elizabeth Nováková
Mgr. et Mgr. Elizabeth Nováková

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

elizabeth.novakova@lf1.cuni.cz (nepovinně)

Elizabeth je odbornou garantkou. Absolvovala studium adiktologie na 1.LF UK VFN v Praze a magisterské studium řízení ve zdravotnických a sociálních službách na FHS UK v Praze. Působit v oboru začala při studiích jako terénní pracovnice v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež a koordinátorka aktivit v komunitním centru. Po studiích se přiblížila klientele adiktologických služeb, má zkušenost s ambulantními a pobytovými zařízeními. K přímé práci v roce 2019 přidala pozici metodičky kvality v evropském projektu zaměřeném na systémový rozvoj adiktologických služeb. Je autorkou a spoluautorkou metodických materiálů souvisejících s kvalitou služeb, podílela se na revizi certifikačního procesu a souvisejících dokumentů. V současné době na Klinice adiktologie působí v několika tuzemských a evropských projektech zaměřených zejména na standardy kvality a školskou prevenci rizikového chování. Je také členkou pracovní skupiny pro zpracování klinických doporučených postupů v adiktologii.

Mgr. Renáta Habiňáková
Mgr. Renáta Habiňáková

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

renata.habinakova@lf1.cuni.cz (nepovinně)

Renáta je odbornou pracovnicí. Vystudovala adiktologii na 1. LF UK v Praze. Od r. 2017 do r. 2021 pracovala na evropském projektu, jehož cílem byla systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v ČR, kde se zabývala především tématem financování těchto služeb. V roce 2022 získala profesní kvalifikaci Manažerky projektu a certifikát PRINCE2®. V současné době pracuje na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty a VFN na pozici vědecký pracovník.

Mgr. Bedřich Doležal
Mgr. Bedřich Doležal

DgÚ a SVP Praha 4

Vychovatel a terapeut. Vedoucí oddělení s adiktologickou podporou diagnostického ústavu. Absolvent bakalářského programu Sociologie a Sociální antropologie FSV UK v Praze a magisterského oboru Adiktologie 1. LF UK. Od roku 2005 pracuje s dospívajícími uživateli návykových látek, profesní počátky jsou spojeny s Oddělením s výchovně-léčebným režimem Cesta Řevnice a od roku 2018 vede Oddělení s adiktologickou podporou Sulická, detašované pracoviště DÚ a SVP Praha 4. Vede adiktologické skupiny pro dospívající dívky a chlapce ve více diagnostických ústavech. Je frekventantem psychoterapeutického výcviku SUR K5, pod vedením Kamila Kaliny. Působil jako externista v expertní roli pro Kancelář veřejného ochránce práv (KVOP).

Mgr. Jana Lávičková
Mgr. Jana Lávičková

Státní zdravotní ústav