Supervize v prevenci

Pro zajištění efektivity, kvality a bezpečí poskytovaných programů by preventivní služba měla být odborně řízená a její činnosti by měly být realizovány pracovníky s odpovídající kvalifikací. Svou odbornou činnost by měla také cíleně plánovat a průběžně reflektovat v rámci systému řízení, vnitřní supervize, intervize. 

Supervizi v primární prevenci definují Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze) a Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek (MŠMT) takto:

Supervize je nedílnou součástí realizace každého programu. Je to systematická pomoc při řešení profesionálních problémů v neohrožující atmosféře, která umožňuje pochopit osobní a emoční podíl pracovníka na jeho profesním problému. Jejím hlavním účelem je zvyšování hodnoty práce pro klienty, profesionalizace procesů péče a stanovených standardů. Dalšími cíli jsou podpora profesionálního růstu a rozvoj možností a schopností poskytovatelů preventivních programů.

Supervize má definovaný cíl, hranice, délku a frekvenci jednotlivých setkání. Supervize může probíhat formou individuální, párovou, tandemovou nebo skupinovou. Prováděna je v pravidelných intervalech a zaměřuje se na otázky koncepční, aplikační a týmové:

a) Interní supervize probíhá pravidelně v rámci zařízení pod vedením odborného vedoucího programu.

b) Externí supervize probíhá pravidelně pod vedením externího supervizora s příslušnou kvalifikací.

Platí zde rovný přístup pracovníků k vnější supervizi realizované na základě smlouvy se supervizorem, jímž je kvalifikovaný odborník působící mimo organizaci poskytovatele služeb, tj. nemá s příslušným zařízením jiný pracovněprávní vztah. Za kvalifikovaného odborníka je považována osoba mající VŠ vzdělání (v oborech pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, psychiatrie apod.) a která má min. 5 let praxe a zkušeností se specifickými preventivními programy zaměřenými na prevenci užívání drog, eventuálně min. 7 letou praxi v oblasti léčby závislostí. Podmínkou splnění kvalifikačních předpokladů supervizora je absolvování sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v rozsahu nejméně 150 hodin, případně nejlépe přímo specializovaného výcviku v supervizi.

Mapu supervizorů naleznete zde: Mapa supervizorů (superucitel.cz)