Kvalita a bezpečnost v prevenci

Školská prevence rizikového chování je koordinována metodicky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, což vyplývá z institucionálního rámce školské prevence a také z velikosti cílové populace preventivních aktivit (děti a dospívající). Klíčovou roli však kromě ministerstva má samotná odborná obec, sdružená v rámci  odborné společnosti OSPRCH (Odborná společnost pro prevenci rizikového chování). Třetí zásadní prvek tvoří koordinátoři prevence a metodici prevence. Na krajské úrovni působí krajští školští koordinátoři prevence a metodici prevence, kteří jsou součástí systému pedagogicko-psychologických poraden. Na školách působí školní metodici prevence, z nichž mnozí jsou často zároveň třídními učiteli. Základním nástrojem prevence je preventivní program školy.

Česká republika je rovněž zapojená do řady mezinárodních aktivit, které přispívají ke kultivaci prevence. Je například členem European Society for Prevention Research (EU-SPR) a tuzemský systém monitoringu preventivních aktivit (SEPA) je inspirován systémem kvality EDDRA z dílny Evropského monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (EMCDDA).

Zásadním nástrojem pro zajišťování a kontrolu kvality intervencí a programů je v ČR certifikace odborné způsobilosti na základě naplnění požadavků stanovených ve Standardech odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Celkový rámec pro politiku kvality tvoří tři základní komponenty:

  • samotné standardy odborné způsobilosti (standardy kvality) a na ně vázaný systém certifikací,
  • kvalita personálu, tedy kvalifikační modely a standardy vzdělávání pro pracovníky v prevenci,
  • evaluační nástroje a národní monitorovací systém evidence preventivních programů a jejich poskytování (SEPA).

Česká republika se v Evropě stala průkopníkem v oblasti vývoje standardů kvality a jejich implementace v praxi a mimo jiné zde byla provedená první rozsáhlá analýza vývoje celého systému, která je v zahraničí oceněnována a mnohé země ji považují na vzorovou a také hojně diskutovanou. Článek zde. 


Pro více informací:

KVALITA A EFEKTIVITA V PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Miovský, M., Jurystová, L. et al. (2009) Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2:Odkaz na článek.

Gabrhelík, R., Duncan, A., Miovský, M. (2012). "Unplugged": a school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic. Drug and Alcohol Dependence, 2012, 124 (1-2), 79-87. ISSN 0376-8716. DOI 10.1016/j.drugalcdep.2011.12.010. Odkaz na článek. 

Jurystová, L., Gabrhelík, R., Miovský, M. (2009). Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence. Adiktologie, (9)1, 10–19. Odkaz na článek. 

Nevoralová, M., Pavlovská, A., Šťastná, L. (2012). Evaluation of the school-based primary prevention of risk behaviour in the Czech Republic [Evaluace aktivit školní primární prevence rizikového chování v České republice]. Adiktologie, (12)2, 244–255. Odkaz na článek.

Zdroje:

Autrique, M., Isabelle, H. Demarest, I., Goethals, J., Maeyer, M., Ansseau, W. Vanderplasschen (2016). Consensus building on minimal and ideal quality standards for prevention, treatment and harm reduction of substance use disorders (COMIQS.BE).

Burkhart, G. (2015). International standards in prevention: how to influence prevention systems by policy interventions? International Journal of Prevention and Treatment of Substance Use Disorders, 1(3-4), 18–37. DOI: http://doi.org/10.4038/ijptsud.v1i3-4.7836

Council of the EU (2015) Council conclusions on the implementation of the EU Action Plan on Drugs 2013-2016 regarding minimum quality standards in drug demand reduction in the European Union. Brussels: Council of the European Union. 11985/15.

Council of the EU (2020). EU Drugs Strategy 2021-2025. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2021%3A102I%3ATOC 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2011). Guidelines for the treatment of drug dependence: a European perspective. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2014). Therapeutic communities for treating addictions in Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg. ISBN 978-92-9168-683-4 doi:10.2810/25291. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2017a). Health and social responses to drug problems: a European guide. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2017b). Evaluating drug policy: a seven-step guide to support the commissioning and managing of evaluations. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2021). Implementing quality standards for drug services and systems: a six-step guide to support quality assurance, Publications Office of the European Union, Luxembourg. doi:10.2810/500785

Henriques, S., Broughton, N., Teixeira, A., Burkhart, G., Miovský, M. (2019). Building a Framework Based on European Quality Standards for Prevention and E-learning to Evaluate Online Training Courses in Prevention. Adiktologie, 19(3), 153–161; DOI: 10.35198/01-2019-003-0004

Miovský, M. (2013). An evidence-based approach in school prevention means an everyday fight: a case study of the Czech Republic’s experience with national quality standards and a national certification system. Adicciones, 25(3), 203–207.

Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová, V. (2015). Quality and effectiveness in the prevention of risky behaviour in children and adolescents.[Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících]. Prague: Department of Addictology First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General Faculty Hospital in Prague.

Nováková, E. et al. (2021). Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách. Metodická podpora pro udržování a rozvoj kvality. Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Dostupné z: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2022/01/6-metodika-pro-podporu-kvality-v-adiktologickych-sluzbach.pdf

Ferri, M., & Griffiths, P. (2015). Good Practice and Quality Standards. In N. el-Guebaly, G. Carrà, & M. Galanter (Eds.), Textbook of addiction treatment: international perspectives (pp. 1337-1359): Springer, Cham.

Gabrhelík, R. (2015). Systém výkaznictví aktivit školské prevence [School-based Prevention Reporting System]. Adiktologie, 15 (1), 48-60.

Mravčík, V., Pešek, R., Horáková, M., Nečas, V., Škařupová, K., Šťastná, L., . . . Zábranský, T. (2010). Annual Report. The Czech Republic 2009 Drug Situation. Prague: Office of the Government of the Czech Republic.

FENIQS-EU (2022). Review of implementation strategies and models. Unpublished material. 

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.