Legislativa vztahující se k primární prevenci

Vláda ČR

Základním dokumentem upravujícím oblast protidrogové politiky včetně primární prevence je Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027. Je klíčovým koncepčním dokumentem vlády ČR a zároveň programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství, nadužívání moderních technologií a dalších forem závislostního chování v české společnosti. Součástí NSZ 2019–2027 je soubor opatření směřujících k dosažení cílů, které jsou konkrétně rozpracovány v jejích akčních plánech vytvořených vždy na období 3 let. Každoročně probíhá průběžné hodnocení (revize) plnění úkolů jednotlivých akčních plánů. V příloze strategie je také uveden mezinárodní a národní strategický a právní kontext v oblasti protidrogové politiky.

Dokumenty MŠMT

Zásadní materiály Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je odpovědné za celou oblast primární prevence rizikového chování:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje odchylky při sjednávání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, pracovní dobu pedagogických pracovníků, další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků. Zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

MŠMT vydává rovněž metodické dokumenty (doporučení a postupy) a Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027.

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začleňuje prevenci do školního vzdělávacího programu a školního řádu, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje preventivní program školy a doporučuje postupy při výskytu rizikových forem chování.

Kraje a obce

Kraje a obce jsou klíčovými partnery centrálních institucí při přípravě a realizaci národní strategie politiky v oblasti adiktologie a při jejím zavádění do praxe na příslušných úrovních veřejné správy. Jsou také jedním z kontrolních orgánů Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Uskutečňují opatření a intervence politiky v oblasti závislostí v souladu s hlavními cíli, principy, prioritami a postupy doporučenými národní strategií, zohledňují přitom místní podmínky a potřeby.

Kraje a některé obce (zejména obce s rozšířenou působností) navíc v různé míře přijímají vlastní strategie a plány primární prevence či protidrogové politiky, v jejichž rámci přijímají opatření vhodná pro dané území. Kraje dále poskytují v rámci grantových řízení finanční podporu školám a nestátním neziskovým organizacím v oblasti primární prevence rizikového chování.

Další informace k aktuální legislativě pro školní metodiky prevence naleznete zde (zdroj: www.osprch.cz).