Koordinace primární prevence

Na celonárodní horizontální úrovni koordinačního rámce školské prevence má prioritní postavení MŠMT. Spolupracuje s příslušnými resorty (především s MZ, MV, MPSV, MO) a meziresortními orgány jako jsou Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) při Úřadu vlády ČR a Republikový výbore prevence kriminality při Ministerstvu vnitra. V těchto orgánech jsou zastoupeny všechny věcně příslušné resorty.

Spolupráce na této úrovni je do značné míry dána dobrovolností a ochotou jednotlivých resortů. V rámci horizontální úrovně byly ustanoveny při MŠMT pracovní skupiny (např. Pracovní skupina prevence kriminality, Pracovní skupina specifické primární prevence) složené ze zástupců příslušných resortů, krajů, akademické obce, nestátních neziskových organizací, školských poradenských zařízení, vysokých škol, přímo řízených organizací ministerstva a vybraných odborníků na danou problematiku. Cílem je spolupráce, sjednocení přístupů a koordinace činností v dané oblasti napříč resorty.

Na vertikální úrovni MŠMT metodicky vede a koordinuje síť školských koordinátorů tvořenou krajskými školskými koordinátory prevence (pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů), metodiky prevence (pracovníci pedagogicko – psychologických poraden) a školními metodiky prevence (vybraní pedagogové ve školách a školských zařízeních). MŠMT má tedy v oblasti školní prevence rizikového chování klíčovou roli v její koordinaci a plní několik důležitých úkolů:

 • vytváření klíčových koncepčních dokumentů
 • formulování strategií pro dané oblasti
 • stanovení priorit na budoucí období
 • podpora vytváření vazeb a struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na vytýčených prioritách
 • podpora vytváření materiálních, personálních a finančních podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství

Články vertikální úrovně systému primární prevence mají specifické kompetence:

 MŠMT

 • v návaznosti na schválené vládní dokumenty z oblasti primární prevence rizikového chování  zpracovává příslušný koncepční materiál resortu na dané období - akční plán,
 • metodicky podporuje a koordinuje problematiku primární prevence,
 • vytváří podmínky pro realizaci resortního systému prevence na národní úrovni v oblasti metodické a legislativní,
 • každoročně vyčleňuje resortní finanční prostředky na specifickou primární prevenci rizikového chování,
 • podílí se na certifikačním procesu a podporuje zejména kvalitní certifikované programy,
 • vytváří internetový informační komunikační systém odborně garantovaný MŠMT,
 • rozvíjí spolupráci v oblasti primární prevence na horizontální (meziresortní) úrovni,
 • má zřízen poradní orgán - Výbor pro koordinaci primární prevence; na vertikální úrovni má zřízen Výbor krajských školských koordinátorů prevence,
 • spolupracuje s nadresortními orgány, zejména s Úřadem vlády, Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Republikovým výborem pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra,
 • spolupracuje s odbornou veřejností – nestátním neziskovým sektorem, pedagogickými fakultami, odbornými fakultami VŠ ČR (zejména s Klinikou adiktologie 1.LF UK v Praze), s Asociací krajských školských koordinátorů prevence, pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče a dalšími subjekty a institucemi v prevenci,
 • koordinuje resortní činnost a spolupracuje s přímo řízenými organizacemi, jakými jsou Výzkumný ústav pedagogický, Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Národní institut pro další vzdělávání a Národní institut dětí a mládeže - využívá jejich odborného potenciálu v oblasti metodické, vzdělávací, výzkumné, v oblasti kontrolní využívá odborný potenciál České školní inspekce,
 • metodicky podporuje krajské školské koordinátory prevence a rozvíjí spolupráci v krajích.

 Krajský úřad – zahrnuje krajské úřady i Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „KÚ“)

 • koordinuje činnosti jednotlivých institucí systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na krajské úrovni a zajišťuje naplňování úkolů a záměrů obsažených ve Strategii prevence rizikového chování dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy,
 • v rámci organizační struktury krajského úřadu pověřuje vhodného pracovníka funkcí krajského školského koordinátora prevence
 • vytváří podmínky pro realizaci preventivních programů ve školách svého regionu a kontroluje jejich plnění
 • v rámci koncepce školské politiky a své pravomoci zřizuje pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a zajišťuje financování metodiků prevence PPP.

Krajskému úřadu se doporučuje každoročně vyčleňovat z jeho rozpočtu finanční prostředky určené výhradně na specifickou primární prevenci a rozlišit při statistických sběrech dat aktivity specifické prevence všech návykových látek (alkohol, tabák a nelegální drogy) a prevence dalšího rizikového chování.

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.