Praktickým pomocníkem pro školy v oblasti implementace preventivních programů je jak starší pojetí tzv. školního preventivního programu (zde ke stažení Tetralogie III v PDF), tak jeho modernější pojetí integrované do systému SEPA (link).

Standardy kvality byly hlavní prioritou protidrogové strategie EU na období 2013-2020 s cílem zlepšit kvalitu služeb a překlenout propast mezi vědou a praxí. Strategie EU 2021-2025 klade opět důraz na standardy a intervence založené na důkazech. Rozsah a způsoby, jakými jsou standardy implementovány do každodenní praxe prevence, léčby a snižování škod v EU, se však značně liší. EMCDDA formulovala 6 kroků k implementaci standardů do praxe:

 1. Diagnostika - o jaký problém jde, případně o jakou změnu usilujeme?
 2. Rozsah - jaké jsou cíle? Které strany je třeba zapojit?
 3. Mapování a výběr - které standardy budou implementovány? 
 4. Posouzení programu/služby - jak lze provést evaluaci?
 5. Sdílení a nakládání s výsledky - kdy, jak a komu budou výsledky komunikovány?
 6. Příprava na další cyklus - jak zajistit další evaluaci?

Nejde při tom o jednorázový proces, ale pomyslný kruh, v němž se vždy vracíme k prvnímu kroku.

 

Odborníci uvádějí také další  klíčové faktory při implementaci standardů do praxe:

 • Zapojení zainteresovaných stran

Při implementaci standardů kvality je důležité zapojit relevantní osoby a instituce na komunitní úrovni, profesní a klientské organizace, plátce, poskytovatele a politiky, protože ve spolupráci a vzájemné podpoře je klíč. Je důležité poskytovat podporu a motivaci službám a organizacím, tak aby pro ně byla  implementaci standardů atraktivní a přínosná. K zavádění standardů kvality je zapotřebí politická vůle a podpora

 •  Dostupnost zdrojů a nástrojů: komunikace, školení, materiály

Je důležité vytvářet a distribuovat stručné a návodné materiály o standardech a dalších kompotentách systému zajišťování kvality a jejich dopadech na praxi. Pro přijetí a šíření standardů kvality je třeba vytvořit vícejazyčné materiály a nabídnout základní školení s podporou národních agentur a vlád.Je třeba podporovat translační výzkum, který umožňuje rychle překládat výsledky vědeckého poznání do praxe. Pracovníci v prevenci by měli mít možnost školit se v národních i mezinárodních standardech a nových, ověřených informacích o aktuálním dění v oboru.  

 • Evaluace

Proces zavádění standardů  musí zahrnovat informace založené na důkazech, checklisty, školení, kontroly, audity, zpětnou vazbu a průzkumy spokojenosti cílových skupin. Pro zajištění kvality je zásadní průběžné hodnocení externího i interního typu. Kultura reflexivní praxe a neustálého zlepšování je základní součástí rozvoje služeb a programů.

 •  Transferabilita

Je třeba posoudit, nakolik jsou požadavky přenositelné do konkrétního prostředí a kontextu. To záleží na paradigmatu drogové politiky dané země, na politickém nastavení, systému služeb a dalších aspektech.

 •  Komplexní zajišťování kvality (quality assurance)

Jde o neustál nekončící proces postupného zlepšování. Standardy kvality neposkytují všechny potřebné nástroje a informace pro rozvoj. Je proto vhodné používat také další nástroje jako guidelines, materiály pro budování kapacit a nástroje pro implementaci, monitorování a hodnocení služby a programů.

Mezinárodní standardy doporučují postupovat dle fází, mezi něž patří přizpůsobení stanoveným normám kvality, hodnocení, vytváření zpráv o současném stavu a změnách a neustálé zlepšování. Tyto mechanismy a nástroje kontroly kvality pomáhají zajistit, aby programy a služby byly založeny na důkazech, byly etické a dostupné potřebným cílovým skupinám.

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.