Ředitel školy a školského zařízení

Je přímo zodpovědný za prevenci a za řešení zjištěných projevů rizikových forem chování. Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména:

  • zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci rizikového chování, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním preventivního programu školy, 
  • řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole, 
  • jmenováním školního metodika prevence - pedagogického pracovníka, který má pro výkon této činnosti odborné předpoklady, kvalifikaci, případně mu zajistí podmínky ke studiu k nezbytnému výkonu specializovaných činností v oblasti prevence rizikového chování, 
  • pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků ve škole,
  • pro podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování preventivního programu školy,
  • spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem prevence,
  • podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na rozvoj zdravého životního stylu,
  • monitorováním a vyhodnocováním realizace preventivního programu školy a realizace dalších opatření, ve školním řádu a vnitřním řádu musí být popsána kontrolní a sankční opatření v oblasti rizikového chování ve škole,
  • tím, že zodpovídá za bezpečné podmínky pro výchovně-vzdělávací činnost ve škole a zodpovídá v této souvislosti za zpracování školního řádu, preventivní strategie školy, preventivního program školy, za zřízení školního poradenského pracoviště a jeho funkčnost v kompetencích jeho jednotlivých členů a za zpracování krizových plánů v postupech školy k výskytu jednotlivých typů rizikového chování
  • Dále nastavuje funkční komunikaci směrem k vedení školy, k třídním učitelům a cílovým skupinám žáků a zákonných zástupců.
 

Aktualizace právních předpisů školního metodika prevence

Pro školní metodiky prevence a pro ředitele škol jsme připravili aktualizovaný komentář k právním předpisům, platným k 2.11.2023. Novinky v legislativě se týkají zejména změn zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který určuje, že služby záchytných stanic se týkají také mladistvých. Druhé doplnění se týká trestního řádu a práva na kopii úředního záznamu od Policie ČR.

Znění celého komentáře k právním předpisům najdete v přehledné příloze zde.