Řízení kvality preventivních programů

Řízení kvality, postavené na procesu změny a reakce na změnu, je uceleným konceptem poskytujícím nástroje a techniky umožňující, aby výsledky a procesy byly nejen vyhodnocovány, ale zejména řízeny. V tomto pojetí je (sebe)hodnocení pouze začátkem celého procesu zlepšování. Jedná se o cirkulární, opakující se proces, v němž platí, že po nastavení počátečních pravidel probíhají další změny jednodušeji. 

Standardy a guidelines představují nástroje, které umožňují šíření a provádění doporučení založených na důkazech a hrají důležitou roli v řízení kvality. Standardy kvality se obvykle zaměřují na procedurální (např. hodnocení, dokumentace a plánování služeb) a strukturální aspekty zajišťování kvality (např. obsah intervence, prostředí služby, složení a kompetence personálu), jsou založeny na odborném konsensu a stanoveny uznávanými národními nebo mezinárodními orgány. Druhou složkou zajištění kvality je mechanismus, kterým se ověřuje dodržování kritérií stanovených standardy. Mezi tyto mechanismy patří např. komplexní řízení kvality na pracovišti, interní a externí audity a vzájemné hodnocení, inspekce, akreditace, certifikace, udělování licencí atd. Obecně je samotné zajišťování kvality součástí systému řízení kvality, který zahrnuje také plánování, kontrolu a zlepšování kvality.

Pojem "standard" představuje soubor kritérií, dle kterých lze posoudit, zda a do jaké míry je služba/intervence poskytovaná v souladu se stanovenou úrovní kvality. Nejde přitom pouze o kvalitu výkonů, ale například také o organizační a manažerské zajištění, dostupnost a podobně. Tato multidimenzionální kritéria proto obvykle nejsou shrnuta do jediného kodexu. Existuje více typů standardů zaměřujících se na různé oblasti kvality. Podle WHO (Světová zdravotnická organizace) se standardy dělí na standardy vzdělávání, standardy pracovišť, zařízení a programů, standardy postupů odvozených od případu či diagnózy, standardy metod a etické standardy. Standardy postupů a metod někdy bývají označovány jako „standardy dobré praxe“.

 

Více informací o tématu kvality a jejího řízení a zajišťování: Nováková, E., et al. (2021). Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách. 

 

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.