Prevence rizikového chování

V nejužším pojetí řadíme do základních typů rizikového chování:

  • záškoláctví,
  • šikanu a extrémní projevy agrese,
  • extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,
  • rasismus a xenofobii,
  • negativní působení sekt,
  • sexuální rizikové chování,
  • závislostní chování (adiktologie).

V širším pojetí pak k těmto sedmi oblastem zařazujeme následující dva okruhy, které se z hlediska výskytu v populaci staly velkými ohnisky pro preventivní práci, ale které nelze jednoznačně zahrnout do konceptu rizikového chování:

  • okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbávaného dítěte,
  • spektrum poruch příjmu potravy.

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.