Prevence v komunitě

Komunitní spolupráce a základní pojetí prevence v komunitě

Pojem komunita znamená lidské společenství, jehož příslušníci jsou spojeni určitou spřízněností a vzájemnou spoluprací. Komunita je charakteristická svými hranicemi (např. geografickými, ekonomickými, sociálními), základními pilíři (společnými zájmy, účinnou komunikací, vzájemnou spoluprací) a strukturou (formální a neformální organizace, jimiž členové komunity prosazují své zájmy). Komunitní práce je podporou a pomocí členům komunity směřující ke zlepšení jejich dovedností, které jim umožní řešit problémy vlastními silami. Komunitní přístup vytváří příležitost pro diskusi a spolupráci jednotlivců a skupin při řešení problémů a rozvoji komunity. Komunitní péče je uspořádáním služeb pro občany, které jsou zaměřeny na ohrožené jedince nebo skupiny v dané komunitě.

Prevence v komunitě znamená účast členů komunity při předcházení problémů všemi prostředky, které daná komunita může využít. 

Základními cíli prevence v komunitě jsou: 

  • posilování schopnosti členů komunity přebírat zodpovědnost za svůj osud a postarat se o své rizikové členy, 
  • vytváření specifických programů pro osoby v rizikových situacích, 
  • podporování zdravého životního stylu a vytváření vhodných podmínek pro jeho uplatňování, 
  • poskytování objektivních informací o problematice v dané lokalitě, 
  • iniciování a podporování komunikace a spolupráce jednotlivců a místních skupin s důrazem na efektivní řešení problematiky. 

Cílová skupina prevence v komunitě se dělí na primární a sekundární. Primární (konečná) cílová skupina je ta, jejímuž rizikovému chování chceme předejít. Obecně řečeno, jsou to děti a mladí lidé, kteří jsou potenciálními či reálnými nositeli rizikového chování. Sekundární (intermediární) cílová skupina je ta, která má jakýkoliv vliv na primární cílovou skupinu (např. rodiče a pečující osoby, pedagogové, sociální pracovníci, osobnosti veřejného života). Realizátorem prevence v komunitě je klíčová osoba, která má zájem na řešení dané problematiky. Může být zaměstnancem místní správy nebo neziskové organizace. Realizátor iniciuje vznik multidisciplinárního realizačního týmu a ve spolupráci s ním dále koordinuje veškeré preventivní aktivity v komunitě, přičemž spolupracuje s dalšími organizacemi působícími v místě realizace projektu. Neméně důležitým úkolem realizátora je vyhledávání lidských, materiálních a finančních zdrojů v komunitě.

Samotná realizace komunitního projektu má následující fáze:

  1. zjišťování a analýzy potřeb v oblasti prevence založená na epidemiologických datech,
  2. vytváření sítě v oblasti prevence, vytvoření široké občanské platformy,
  3. vytváření strategických plánů: jasná formulace problému, cílů a cílové skupiny, časové, finanční a personální nároky,
  4. realizace a implementace efektivních komunitních programů, politik a praktických opatření v oblasti prevence,
  5. evaluace realizovaných aktivit z hlediska dosahovaných výsledků.

Efektivní komunitní projekt preventivních aktivit musí zahrnovat všechny složky prevence, tj. primární (specifickou i nespecifickou), sekundární a terciární prevenci.

V našich podmínkách je hlavní překážkou naplnění cílů prevence v komunitě nedostatek komunitního vědomí a zkušeností ze strany nestátních a státních organizací, ale i místní a státní správy, která v ní má nezastupitelnou roli. Tento stav se začíná zlepšovat, a to zejména v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních služeb, mezi kterými má své místo i prevence sociálně nežádoucích jevů. Efektivní komunitní plánování se může realizovat jen za účasti všech zainteresovaných subjektů – zadavatele (koordinátora komunitního projektu), poskytovatele (realizátora preventivních aktivit) a uživatele (zástupců cílové skupiny).

Zdroje: Miovský, M. et al. (2015). Primární prevence rizikového chování ve školství. © Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie.

Horálek, H., Miovský, M., Burdzovic, A.J., Skurtveit, S., Šejvl, J., Gabrhelík, R. (2021). PREVENCE V KOMUNITĚ JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVACÍHO MODULU PREVENCE DUŠEVNÍHOONEMOCNĚNÍ DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH S DŮRAZEM NA RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ. XVIII. ročník konference PPRCH (2021).