Metodika na podporu kvality v prevenci

Představujeme Vám publikaci zaměřenou na podporu kvality v oblasti prevence rizikového chování. Metodika vznikla jako první ze série nástrojů, které si kladou za cíl praktickou formou poskytnout oporu všem stranám zapojeným do prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví.

Metodika kvalita.png

Kvalita a bezpečnost, přiměřenost a principy založené na vědeckých důkazech (evidence-based) jsou základy efektivního preventivního působení. Orientace na pole preventivních programů ovšem není vůbec jednoduchá. Metodika vznikla s cílem provést uživatele celým procesem plánování, realizace a evaluace preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány tvorbě preventivní strategie školy a samotného preventivního programu školy i výběru externě dodávaných preventivních intervencí a programů.

Cílovou skupinou metodiky jsou pedagogičtí pracovníci, zejména členové školního poradenského pracoviště a odborníci zapojení do plánování preventivních aktivit ve škole či školském zařízení. Teoretická východiska příznivé organizační kultury a řízení kvality jsou užitečná také pro pracovníky ve vedoucích pozicích. Dokument slouží také studentům relevantních oborů pro orientaci v systému preventivních aktivit a poskytovatelům služeb.

Preventivní působení nestojí pouze na externě dodávaných programech, ale úzce souvisí s nastavením školy. Metodika proto zahrnuje také témata související s řízením kvality, budováním kapacit a s podporou příznivého organizačního klima ve škole či školském zařízení. Jsou v ní uvedené jednoduché, univerzálně aplikovatelné principy TQM (Total Quality Management) modelu a principy kontinuálního rozvoje na základě plánování, implementace a evaluace zaváděných změn.

Součástí publikace jsou praktické poznámky, návody a informace pro školské poradenské pracoviště a zejména pak pro školní metodiky prevence. Dozví se, co patří do jejich kompetencí, co mohou požadovat od kolegů a kdy je vhodné kontaktovat poradenské zařízení. Součástí textu je také několik kapitol zaměřených na práci se Systémem evidence preventivních aktivit (SEPA) včetně odkazů na návodná videa.

Na konci metodiky najde uživatel desatero, na něž by ve své praxi měl školní metodik prevence pamatovat a také řadu užitečných kontaktů. Publikace navazuje na více než 20 let vývoje preventivních struktur v ČR a na řadu odborných materiálů, které shrnuje a stručnou formou reflektuje zásady pro kvalitní a efektivní preventivní působení. Metodika vznikla díky grantové podpoře MŠMT a MHMP v rámci projektu iPREV a je volně ke stažení.

Metodika na podporu kvality v prevenci 

Doporučená citace: Nováková, E., Habiňáková, R., Skácelová, L. (2023). Metodika na podporu kvality v prevenci. ISBN 978-80-909084-5-1.