Databanka evaluačních nástrojů

IPREV uživatelům nabízí kolekci nástrojů pro provádění evaluace preventivních programů a intervencí. Některé z nich jsou velmi jednoduché, jiné vyžadují více dovedností a odbornosti, včetně schopnosti vyhodnocení a interpretace výsledků. Jedná se o první generaci této národní databanky nástrojů, která v průběhu dalšího období projde vývojem a zdokonalením. Nyní je k dispozici pouze základní  soubor nástrojů, spolu s uživateli poté budeme vyvíjet druhou generaci s lepším tříděním, vyhledáváním a s ukázkami z praxe.

Screeningový dotazník CAGE

Název dotazníku byl utvořen z počátečních písmen anglicky dotazovaných oblastí : C (Cut): pocit potřeby omezit pití alkoholu, 2. A (Annoyed): podráždění okolí z pití alkoholu, 3. G (Guilt): pocit viny v souvislosti s pitím alkoholu, 4. E (Eye-opener): pití alkoholu po ránu za účelem uklidnění nebo zbavení kocoviny.

Dotazník slouží jako nástroj pro identifikaci problémů s alkoholem. V roce 1991 byla tato forma dotazníku Brownem a Roundsem rozšířena i na ostatní drogy, pod názvem CAGE-AID.

Popis

Dotazník obsahující 4 otázky, které lze pokládat formou rozhovoru na základě dotazníku nebo psanou formou - samotný dotazník.

Otázky

 1. Have you ever felt your ought to cut down on your drinking? Cítil jste někdy potřebu své pití snížit?
 2. Have people annoyed you by criticizing your drinking? Jsou lidé ve vašem okolí podráždění a kritizují vaše pití?
 3. Have you ever felt bad or guilty about your drinking? Měl jste někdy kvůli pití špatné pocity nebo pocity viny?
 4. Have you ever had a drink first thing in the morning to steady your nerves or get rid of a hangover ? Pil jste někdy alkohol ihned po ránu, abyste se uklidnil nebo se zbavil kocoviny?

Účel/použití

Dotazník byl vytvořen za účelem identifikace problémů s alkoholem. Je využíván v lékařské, ošetřovatelské a adiktologické praxi. Spíše než pro vědecké účely je jeho potenciál využití mnohem větší pro účely klinické.

Populace

Mladiství (od 16 let) a dospělí.

Výhody

 • Použití dotazníku pro výzkum a veřejné účely není zpoplatněno
 • Dotazník je v15eřejně dostupný
 • Dotazník je časově nenáročný - rychlá administrace a vyhodnocení
 • Dotazník je snadno zapamatovatelný
 • Pro použití dotazníku není potřeba speciální školení
 • Dotazník je stručný, pro klienty srozumitelný

Délka administrace

Přibližně 1 min.

Vyhodnocení:

Trvá cca 1 min.

Každá otázka musí být zodpovězena. Každé odpovědi „ano" je přidělen 1 bod. Rozmezí skóre je tedy od 0 do 4 bodů.

Skóre 1: Důkaz o ohrožení, potřeba další klinické zkoušky, pokládání doplňujících otázek na množství alkoholu, frekvenci pití alkoholu atd.

Skóre 2: Podezření, že by se o závislost mohlo jednat, potřeba další klinické zkoušky nebo doporučení ke specialistovi

Skóre 3 a více: Vysoká míra pravděpodobnosti, že je člověk na alkoholu závislý, doporučení návštěvy specialisty a léčby

Autor: Dr. John Ewing (Bowles Center for Alcohol Studies, University of North Carolina at Chapel Hill)

Zdroje

Allen, J. P., Wilson V. B. (Eds.). (2003). Assessing Alcohol Problem: A guide for clinicians and researchers. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

Erwing, J. A. (1984). Detecting alcoholism: The CAGE questionnaire. JAMA: Journal of the American Medical Association, 252, 1905-1907.

Kalina, K., et al. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Úřad vlády ČR, o.s. Filia Nova.

Nešpor, K. (2006). Zůstat střízlivý - praktické návody pro lidi, co mají problémy s alkoholem, a jejich blízké. Brno: Host

Doporučená literatura

Aertgeerts, B., Buntinx, F., Fevery, J. & Ansoms, S. (2000). Is there a difference between CAGE interviews and written CAGE interviews. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(5), 733-736.

Mayfield, D., McLeod, G. & Hall, P. (1974). The CAGE questionnaire: Validation of a new alcoholism instrument. American Journal of Psychiatry, 131, 1121-1123.

Screeningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti

Popis

Dotazník vznikl na základě dotazníku vytvořeného R. E. Tarterem „The Drug Use Screening Inventory“ (DUSI) v roce 1990. V České republice proběhla adaptace dotazníku v roce 1995 a poprvé byl publikován v roce 1996. Dotazník slouží k identifikaci problémových oblastí života dospívajícího a posouzení závažnosti těchto problémů. Dotazník se skládá ze 159 položek, rozdělených do 10 oblastí dle okruhu problému.

Na základě vyhodnocení dotazníku lze lépe porozumět potřebám jednotlivce a efektivně tak naplánovat léčebný proces. Dotazník lze také použít pro identifikaci rizikových oblastí, na které by mělo být nasměrováno preventivní působení.

Oblasti zaměření

 • Volný čas a rekreace - Cílem otázek je zjistit, jakým způsobem dospívající tráví svůj volný čas.
 • Chování - Cílem otázek je odhalit u dospívajících možné poruchy chování ve společnosti vrstevníků, ve škole a doma.
 • Zdravotní stav - Cílem otázek je získat informace o zdravotním stavu dospívajícího, zda-li nemá nějaké zdravotní potíže, které by mohly znamenat určitá rizika v dané oblasti.
 • Duševní zdraví - Cílem otázek je získat informace o duševním stavu dospívajícího, zda-li nemá nějaké duševní potíže, které by mohly znamenat určitá rizika v dané oblasti.
 • Sociální zdatnost - Cílem otázek je zjistit u dospívajícího zjistit jeho pocity ve společnosti a mezi vrstevníky, zda-li dokáže obhájit svůj názor a hájit své zájmy.
 • Rodinný systém - Cílem otázek je posoudit rodinné vztahy, funkčnost rodiny a pocity dospívajícího v rodině.
 • Škola - Cílem otázek je zjistit u dospívajícího příčiny jeho problémů ve škole.
 • Práce - Cílem otázek je zjistit u dospívajícího adaptaci na práci a příčiny jeho problémů v práci.
 • Vztahy s vrstevníky - Cílem otázek je u dospívajícího zjistit, zda-li má sklony začlenit se do rizikové party nebo zda-li má dospívající dostatečnou síť sociálních vztahů.
 • Návykové látky - Cílem otázek je zjistit u dospívajícího jeho vztah k alkoholu, drogám nebo hazardní hře. Dále také míru závislosti na návykových látkách, četnost užití návykových látek a chování dospívajícího pod vlivem návykové látky.

Účel/použití

Dotazník je určen pro krátké a efektivní posouzení aktuálních problémů spojených s užíváním návykových látek. Tyto problémy se většinou projevují maladaptivním chováním a narušením každodenního fungování člověka.

Cílová populace

Mladiství (starší 10 let), dospělí.

Délka administrace

Přibližně 20-40 minut. Dotazník lze administrovat individuálně nebo ve skupině.

Délka vyhodnocování

Přibližně 15-20 minut.

Výhody

Dotazník umožňuje krátké, skríningové zhodnocení stavu dospívajícího. Může také sloužit k monitorování změn, které nastaly v průběhu léčby (např. monitorování na počátku a na konci léčby), k analýze potřeb a k epidemiologické studii. Na vyhodnocení dotazníku může dále navazovat cílená intervence či další odborné vyšetření. Výhodou dotazníku je, že vedle identifikace problémových oblastí, identifikuje i oblasti, ve kterých je dospívající úspěšný.

Omezení

Tento dotazník byl vytvořen podle dotazníku T. Tartera „The Drug Use Screening Inventory“ (DUSI), který má vytvořené normy a testovanou reliabilitu (test-retest reliabilitu, split half reliabilitu) a validitu (obsahovou, kriteriální a konstruktovou). Tyto psychometrické vlastnosti tento adaptovaný dotazník postrádá. Dotazník není standardizovaný na českou populaci.

Tento dotazník je zároveň možné využít v rámci webové aplikace „Drogy trochu jinak“ (interaktivní výukový program), která je k dispozici na webových stránkách České asociace školních metodiků prevence http://www.casmp.cz/dotazniky.htm a která nabízí online administraci i jednoduché a rychlé vyhodnocení. Jedná se o program specifické prevence užívání návykových látek pro dospívající jedince. Webová aplikace nabízí školám interaktivní využití, vše je možné administrovat pomocí PC, program následně ihned vyhodnotí výsledky.

Výhody programu

Výhodou tohoto programu je jak jeho interaktivnost (možnost využití na PC pouze s připojením k internetu), tak možnost jeho bezplatného vyhodnocení. Po zobrazení výsledků může např. školní metodik prevence zjistit, zda mají děti v některé z oblastí problémy, vykazují zvýšené procento odpovědí, a následně aplikace nabídne i možnosti řešení těchto identifikovaných problémů. Pokud by tato řešení nestačila, může dospívající využít také anonymní Poradnu, která je na webu dostupná.

Program je dostupný pro školy za poplatek 800,- Kč s neomezenou dobou platnosti.

Autor: R. E. Tarter (Department of Pharmaceutical Sciences University of Pittsburgh)

Autoři české verze: K. Nešpor, L. Csémy, H. Provazníková

Zdroj

Nešpor, K., Csémy, L. (1996). Léčba a prevence závislostí. Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Tarter, R. E. (1990). Evaluation and treatment of adolescent substance abuse: A decision tree method. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 16 (1&2): 1-46.

Doporučená literatura

The Drug Use Screening Inventory (DUSI): Dotazník má chráněná autorská práva a lze ho objednat na adrese: Ralph E. Tarter Ph.D., Development of Pharmaceutical Sciences, University of Pittsburgh, School of Pahrmacy, 711 Salk Hall, Pittsburgh, PA 15261.

DeMicheli, D., & Formigoni, M. (2000). Screening of Drug Use in a Teenage Brazilian Sample Using the Drug Use Screening Inventory (DUSI). Addictive Behaviors, 25(5), 683-691.

Moss, H., Bonicatto, S., Kirisci, L., Girardeli, A., & Murrelle, L. (1998). Substance Abuse and Associated Psychosocial Problems among Argentina Adolescents: Sex Heterogeneity and Familial Transmission. Drug and Alcohol Dependence, 52, 221-230.

Tarter, R. E., & Kirisci, L. (2001). Validity of the Drug Use Screening Inventory for Predicting DSM-III-R Substance Use Disorder. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 10(4), 45-53.

Tarter, R. E., Kirisci, L., & Mezzich, A. (1997). Multivariate Typology of Adolescents with Alcohol Use Disorder. American Journal on Addictions, 6, 150-158.

Tarter, R. E., Kirisci, L., & Clark, D. (1997). Adolescent Alcoholism: Impact of Paternal Alcoholism on Drinking Behavior, Drinking motivation and Consequences. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21, 171-178.

Tarter, R. E., & Kirisci, L (1997). The Drug Use Screening Inventory for Adults: Psychometric Structure and Discriminative Sensitivity. American ournal of Drug and Alcohol Abuse, 23, 207-219.

Tarter, R. E., Kirisci, L., & Mezzich, A. (1996). The Drug Use Screening Inventory: School Adjustment Correlates of Substance Abuse. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 29, 25-34.

Tarter, R. E. (1995). Rationale and Method of Client-Treatment Matching. The Counselor.

Tarter, R. E. (1995). Genetics and Primary Prevention of Drug and Alcohol Abuse. The International Journal of Addictions, 30, 1479-1484.

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Screeningový dotazník pro dospívající

Vyhodnocení Screeningového dotazníku

 

ODKAZY

www.dusi.com

Zpětná vazba jako evaluační nástroj

Zpětná vazba (feedback) je klíčovým prvkem mezilidské komunikace. Jde o reakci okolí na naše chování, díky níž si můžeme uvědomit, jak nás ostatní lidé vnímají. Naše chování způsobuje určitou reakci lidí kolem nás a ta zpětně ovlivňuje změny v našem dalším jednání (Janečková, 2009). Zpětná vazba však neznamená výhradně kritiku.

V primární prevenci

1) Zpětná vazba jako informace pro realizátory programu

Zpětná vazba je nástrojem poskytujícím informace realizátorům programu, který:

 • dává prostor pro anonymní vyjádření názoru cílové skupiny,
 • přináší informace o tom, co děti zajímá/trápí a na co se v programu zaměřit,
 • poukazuje na slabé a silné stránky programu,
 • přináší možnost poučit se, kde se dá program vylepšit/upravit,
 • umožňuje zjistit, co děti nejvíce baví/nebaví a proč a jak děti vnímají lektory programu,
 • umožňuje zjistit, jak žáci vnímají změny v poskytovaném programu,
 • také co si děti odnášejí z preventivního programu.

Zpětná vazba však může být zaměřena na cokoliv, co realizátory programu zajímá.

Informace mohou realizátoři preventivních programů získávat od samotných žáků, ale také od pedagogů, kteří by s nimi měli být přítomni na programu (viz příloha „Zpětná vazba pro pedagogy“).

Výhody zpětné vazby

 • zjistíme názor cílové skupiny,
 • zjistíme aktuální potřeby cílové skupiny – jaká témata by potřebovala probrat,
 • jedná se o evaluaci spokojenosti – velmi jednoduchá administrace i vyhodnocení,
 • dá se získat slovně i písemně (široké možnosti),
 • s informacemi od cílové skupiny můžeme program zdokonalovat.

Nevýhody

 • subjektivita zjištěných informací,
 • není důkazem o efektivitě programu, neměří výsledek programu, žáci mohou být spokojeni s programy, jejichž kvalita je z hlediska objektivnějších měřítek nízká,
 • když se s výsledky nijak nepracuje, děti nemají motivaci je vyplňovat objektivně.

2) Zpětná vazba jako nástroj komunikace mezi žáky

Zpětná vazba se v rámci primárně preventivních programů dá využít také ke vzájemnému sblížení žáků ve třídě, k vyříkání si konfliktních záležitostí apod. Nejen v rámci preventivních technik mohou poskytovat zpětnou vazbu sami sobě. Pak je důležité respektovat některé zásady:

 • Ujasnit si, co chci druhému říct.
 • Vždy jednat slušně, neurážet druhého – cílem zpětné vazby je poukázat na cesty, které mohou řešit situaci.
 • Mluvit o chování druhého, nikdy ne o tom, jaký je („Nelíbí se mi, když se posmíváš ostatním.“).
 • Ověřit si, zda druhý rozumí mým připomínkám.
 • Pokud přijímám zpětnou vazbu na své chování, snažit se být otevřený/á a ponaučit se.

Zpětná vazba může být ústní i písemná, ta může mít podobu otázek, na něž žáci odpovídají slovně, může spočívat ve výběru nejvhodnějšího smajlíka, který vyjadřuje dojem z programu či lze nechat žáky oznámkovat různé aspekty programu (techniky apod.). Příklady různých typů zpětných vazeb naleznete v příloze tohoto článku.

Kromě verbální sledujeme i neverbální zpětnou vazbu, jelikož i z chování dětí poznáme, jak se jim program líbí, jak je baví, a to v jeho průběhu i při ukončování programu.

Výhody a nevýhody použití různých typů zpětné vazby

Každý typ zpětné vazby je vhodný pro určitou cílovou skupinu a také záleží na účelu, pro který zpětnou vazbu chceme využít. U každého typu je uveden jednoduchý příklad. Nejedná se o závazné vzory, účelem je inspirace a zdůraznění možnosti upravit si zpětnou vazbu podle toho, co chceme aktuálně zjišťovat.

 • písemná slovní - chceme-li získat co nejvíce informací od žáků, vhodná spíše pro starší jedince, můžeme klást otázky či nechat čistý papír pro volné vyjádření

Pro žáky

Dotazníky by měly být anonymní, pedagogové by na to měli myslet zejména tehdy, znají-li danou třídu dobře a jsou tak schopni identifikovat, kdo je autorem jaké odpovědi. To může zvyšovat obavy žáků a tím snížit relevantnost výsledků.

1) Byl pro Tebe dnešní program přínosný? Co si z něj odnášíš?

2) Co se Ti nejvíce líbilo (silné stránky programu)?

3) Co bys vylepšil/a (slabé stránky programu)?

4) Co by Tě zajímalo příště?

Pro pedagogy

Příklad pochází z vlastní zkušenosti autorky článku a je vhodný zejména pro lektory z neziskových organizací, aby získali odezvu na svou práci přímo od třídních učitelů, jsou-li přítomni na preventivním programu.

Jméno třídního učitele:

Třída:

Datum:

1) Jak hodnotíte náplň a průběh dnešního programu?

2) Jak se Vám spolupracovalo s lektory?

3) Jaká jsou Vaše doporučení?

 • smajlíci – ideální pro menší děti, nicméně téměř nic se k programu nedozvíme

Zakroužkuj obličej, který nejlépe vystihuje Tvé hodnocení dnešního programu:

:) :/ :(

 • známkování – neposkytne konkrétní informace, důležité je zamyslet se nad tím, co udělám se zpětnou vazbou, kdy budu ohodnocen/a samými známkami 5, co mi to říká o náplni programu apod.

Oznámkuj dnešní program (1-nejlepší, 5 -nejhorší):

 • chování a přístup lektorů 1-2-3-4-5
 • náplň programu 1-2-3-4-5
 • použité techniky 1-2-3-4-5
 • atd.
 • ústní zpětná vazba – vhodná spíše v pozdějších fázích programu, kdy už je vytvořená základní důvěra v lektora, riziko obav ze sdělování negativních informací


Je nutné zvážit, co chceme zjistit a od jaké cílové skupiny. Taktéž je důležité předem promyslet, jak budeme s výsledky dále zacházet, k čemu budou využity.

Literatura

Janečková, P. (2009). Zpětná vazba aneb Řekni, jak to vidíš ty. 24_7_2012 staženo z: Zpětná vazba aneb Řekni, jak to vidíš ty.

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.