Databanka evaluačních nástrojů

IPREV uživatelům nabízí kolekci nástrojů pro provádění evaluace preventivních programů a intervencí. Některé z nich jsou velmi jednoduché, jiné vyžadují více dovedností a odbornosti, včetně schopnosti vyhodnocení a interpretace výsledků. Jedná se o první generaci této národní databanky nástrojů, která v průběhu dalšího období projde vývojem a zdokonalením. Nyní je k dispozici pouze základní  soubor nástrojů, spolu s uživateli poté budeme vyvíjet druhou generaci s lepším tříděním, vyhledáváním a s ukázkami z praxe.

Chenova škála závislosti na internetu (Chen Internet Addiction Scale, CIAS)

Popis

Škála závislosti na internetu je dotazník o 26 položkách, který sleduje období posledních 6 měsíců. Umožnuje odhadnout míru závažnosti závislosti na internetu.

Účel

Dotazník pomáhá vyhodnotit závažnost závislosti na internetu, což může být následně využito v plánování poradenského procesu či další odborné pomoci.

Použití

Každá položka dotazníku se skóruje na 4bodové škále. Jednotlivé škály se váží na 5 dimenzí různých potíží souvisejících se závislostí na internetu. Jedná se o syndrom kompulzivního chování, narušenou kontrolu nad vlastním chováním, abstinenční příznaky, míru tolerance, problémy v interpersonálních vztazích a zdravotní problémy. V dotazníku je uveden výčet chování a zkušeností souvisejících s internetem, ne něž respondent zaškrtává nejvhodnější odpověď (škála nikdy – téměř nikdy – často – téměř vždy). Skóre se pohybuje od 26 do 84 bodů. Čím vyšší skóre, tím závažnější závislost na internetu.

Populace

Adolescenti.

Délka administrace

Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut.

Výhody/limity

Nástroj v anglické verzi má dobrou validitu i reliabilitu (Ko et al., 2005, s. 545), česká verze nebyla standardizována, proto nelze posoudit její reliabilitu. Výsledky umožňují plánovat následnou odbornou intervenci. Dá se využít ke screeningovému šetření i jako diagnostický nástroj.

Autoři: Chen, S. H. et al. (Národní Taiwanská univerzita Taipei)

Autorka české verze (překlad): PhDr. Petra Vondráčková. PhD

Rok publikování: 2003

Literatura a odkazy

Chen S. H., Weng L. C., Su Y. J., et al. (2003). Development of Chinese Internet Addiction Scale and its psychometric study. Chin J Psychol, 45, 279–94.

Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. C., Yen, C. N., & Chen, S. H. (2005). Screening for internet addiction: an empirical study on cut-off points for the Chen Internet Addiction Scale. Kaohsiung J Med Sci, 21(12), 545-551.

ODKAZY

Otestovat se můžete na webu Adiktologické poradny: Chenova škála závislosti na internetu, kde získáte i vyhodnocení svých odpovědí.

Program SOCIOklima – online diagnostika školních tříd

Socioklima nabízí komplexní online diagnostiku školních tříd jako východisko pro efektivní primární prevenci. Taktéž pořádají semináře pro pedagogy na různá témata nejen z oblasti primární prevence.

Na webu organizace Socioklima, s.r.o. http://www.socioklima.cz můžete najít různé diagnostické a evaluační nástroje k práci se školním kolektivem.

Není možné si dotazníky stáhnout a využívat dle vlastní potřeby, škola si diagnostiku objedná a následně obdrží její vyhodnocení online. Vyhodnocení probíhá za úplatu.

Dostupné evaluační dotazníky

 • První krok

Tento diagnostický (evaluační) nástroj ve formě dotazníku je určený pro mapování tendencí školní třídy. Dotazník je vhodný k použití zejména tehdy, kdy se žáci ještě vzájemně dostatečně neznají. Autoři ho doporučují využívat na začátku školního roku či v případě nově utvořených třídních kolektivů. Ve výstupu získá škola vyhodnocení, jaké chování je žáky dané třídy preferované, je „in“ a které chování vrstevníků žáci třídy odmítají. Zjistíte také, jaká je orientační struktura třídy, případně které prvky rizikového chování se vyskytují v dané třídě. Tímto dotazníkem lze dále zjistit, jaký mají žáci vztah k autoritám – učitelům.

 • SOKL (sociální klima)

Tento diagnostický (evaluační) nástroj má podobu obrázkového dotazníku. Slouží k mapování vztahů ve třídě a výskytu rizikového chování. Obrázkový dotazník SOKL je nabízen v grafickém provedení XICHTÍKY. Dotazník lze využít k mapování vztahů ve třídě, k popisu sociálních rolí a pozic žáků v kolektivu či k diagnostice výskytu rizikového chování. Každý žák vybírá z obrázkové předlohy charakteristické projevy chování nebo vlastností svých spolužáků. Práci s obrázkovým dotazníkem je možné si vyzkoušet na webu na „Pískovišti“.

 • U nás ve třídě

Tento diagnostický (evaluační) nástroj ve formě textového dotazníku je zaměřený na mapování specifických sociálních rolí ve třídě. Má podobu obrázkového dotazníku. Žák odpovídá na dané otázky v dotazníku výběrem jména spolužáka, jehož chování či vlastnosti odpovídají danému tvrzení. Výstupy potom poskytují důležitou informaci o fungování třídního kolektivu a sociálních vztazích mezi jednotlivými žáky.

Výstup z dotazníků je generovaný automaticky, škola ho má k dispozici bezprostředně po odeslání dotazníku všemi přihlášenými žáky.

ODKAZY:

SOCIOklima

Dotazník používaný v rámci studie ESPAD

Popis

Dotazník zkoumá jak prevalenci užití, tak užití látek v posledních 30 dnech nebo 12 měsících. Získaná data jsou genderově rozlišená. Dotazník je anonymní a slouží zejména pro zjišťování užívání drog a postojů k užívání u žáků středních škol. Je určen především pro hromadné testování.
Tento dotazník je chráněn autorským právem, což by ale nemělo odradit výzkumníky v jeho použití. Pokud chce tedy výzkumník použít dotazník, nebo jeho větší část, měl by zažádat autory o povolení.

Oblasti zaměření

 • sociodemografické údaje,
 • užívání legálních (tabák, alkohol) a nelegálních návykových látek,
 • názory a postoje k užívání návykových látek,
 • způsob trávení volného času,
 • sociální kontakty respondentů,
 • názory na dostupnost nelegálních drog.

Populace

Dotazník byl primárně vytvořen pro populaci 16letých a 18letých studentů, ale lze ho případně použít i pro další věkové skupiny.

Délka administrace

Přibližně 45 – 55 minut.

Vyhodnocení

Dotazník slouží ke screeningovému testování, na jehož základě je možné získat informace nejen o užívání drog ve vybrané zkoumané populaci.

Výhody

 • Použití mezinárodně standardizovaného dotazníku a možnost porovnání výsledků jak v čase, tak mezi evropskými zeměmi.
 • Otázky v dotazníku se netýkají jen drogové problematiky, ale lehce i rodinných vztahů, sociálního zázemí, vzdělání rodičů apod.

Omezení

 • Název projektu ESPAD, stejně tak i jeho dotazník je chráněn autorským právem, což by ale nemělo odradit výzkumníky v jeho použití. Pokud chce tedy výzkumník použít dotazník, nebo jeho větší část, měl by zažádat autory o povolení. Dále je zakázáno zaštiťovat jiné výzkumné studie názvem ESPAD.
 • Je primárně vytvořeno pro administraci ve školní třídě, ne pro klinické zhodnocení.
 • Dalším omezením může být např. časová náročnost nebo potřeba vytvoření důvěryhodné atmosféry v místě administrace.

Doplňující informace

Projekt ESPAD vznikl na základě požadavku možnosti porovnat míru zkušeností s alkoholem a drogami napříč evropskými školami. Studie, které byly dosud vytvořeny, nebylo možné porovnat, protože při sběru a analýze dat byla použita odlišná metodika. První mezinárodní vlna tohoto projektu proběhla v roce 1995, kdy se do něj zapojilo celkem 26 evropských států. Do druhé vlny v roce 1999 se zapojilo již 30 zemí. Třetí vlna proběhla v roce 2003, poté čtvrtá v roce 2007 v 35 zemích. V roce 2019 se konala již sedmá vlna studie, zúčastnilo se jí 35 zemí včetně ČR, která se studie účastní již od počátku. Pro sběr dat byla použita česká verze mezinárodního dotazníku ESPAD.

Autoři: Björn Hibell, Ulf Guttormsson, Salme Ahlström, Olga Balakireva, Thoroddur Bjarnason, Anna Kokkevi, Ludwig Kraus, CAN - the Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs.

Autoři české verze: Ladislav Csémy, Pavla Lejčková, Petr Sadílek, Hana Sovinová

Zdroj dotazníku

The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs http://www.espad.org. K dispozici: Questionnaire on substance use (2015).


Doporučená literatura

Lejčková, P. & Csémy, L. (2006). Pozitivní a negativní očekávání mládeže od konzumace alkoholu. Adiktologie (2006) 6, 2: pp. 134-143 [online]. K dispozici: Pozitivní a negativní očekávání mládeže od konzumace alkoholu .

Lejčková, P. & Csémy, L. (2005). Subjektivní vnímání rizik a postojů mládeže k užívání návykových látek. Adiktologie 2005 (5), 1: pp. 34-48 [online]. K dispozici: Subjektivní vnímání rizik a postoje mládeže k užívání návykových látek.

Blatný, M., Polišenská, V., & Balaštíková, V. (2005). Problematika rizikového chování vývoje dětí a dospívajících: Hlavní témata a implikace pro další výzkum. Československá Psychologie, 2005 [online].

Andersson, B., Hibell, B., Beck, F., Choquet, M., Kokkevi, A., Fotiou, A., Molinaro, S., Nociar, A., Sieroslawski, J., & Trapencieris, M. (2007). Alcohol and Drug Use Among European 17-18 Year Old Students. Data from the ESPAD Project. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and the Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden [online]. K dispozici: Alcohol and Drug Use Among European 17–18 Year Old Students Data from the ESPAD Project.

ESPAD Group (2020), ESPAD Report 2019: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, EMCDDA Joint Publications, Publications Office of the European Union, Luxembourg [online]. K dispozici: ESPAD Report 2019.

Chomynová, P., Csémy, L. & Mravčík, V. (2020). Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019. Zaostřeno 6 (5), 1–20, [online]. K dispozici: Zaostřeno: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019

ODKAZY

 Internetová stránka mezinárodního projektu ESPAD

 Internetová stránka EMCDDA – zde jsou ke stažení souhrnné zprávy ESPAD

 Internetová stránka Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost, které je hlavním zadavatelem studie ESPAD v České republice

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.