FAQ

Nejčastější otázky v primární prevenci

Interaktivní platforma IPREV vám přináší odpovědi na nejčastější otázky, které se v primární prevenci vyskytují.

Kdo je preventivní pracovník?

Preventivní pracovník je profesionál, který má potřebné specifické vzdělání (viz heslo FAQ „Jaké vzdělání je potřebné pro preventivní práci“) a praxi. Česká republika prozatím nemá legislativně žádoucím způsobem ukotvené požadavky na vzdělání preventivních pracovníků, a proto má pojem „preventivní pracovník“  stále nedostatečně definované charakteristiky a obsah tohoto pojmu se v podstatě stále vyvíjí. Odborníci v prevenci jsou sdruženi ve svých odborných společnostech – v ČR je to např. OSPRCH (Odborná společnost pro prevenci rizikového chování) - a průběžně se vzdělávají. Typickými zástupci preventivních pracovníků jsou např. školní, okresní nebo krajští metodici prevence.  

Jaké vzdělání je potřebné pro preventivní práci?

Vzdělání potřebné pro preventivní práci definujeme rozsahem vzdělání v relevantním oboru (např. pedagogika, etopedie, psychologie, sociální práce, medicína atd.) se specifickým vzděláním právě pro oblast prevence, zajištěným obvykle formou celoživotního vzdělávání. Současně je požadováno, aby preventivní profesionál měl potřebnou praxi práce s cílovou skupinou (např. s dětmi) a měl odpracovaný rozsah praxe pod supervizí staršího zkušeného kolegy s potřebným vzděláním v supervizí. Definujeme min. 4 základní úrovně vzdělání v prevenci a používáme přitom dnes tzv. kompetenční modely, jimiž dokážeme posoudit a porovnat dosažené znalosti, dovednosti a kompetence. V současnosti již také existují první mezinárodní standardy definující vzdělávání preventivních profesionálů a první mezinárodní kurikula, z nichž se zatím nejvýrazněji rozšířilo tzv. UPC (Universal Prevention Curriculum). Minimální rozsah znalostí, dovedností a kompetencí je v ČR prosazován získáním certifikátu INEP, který má rozsah 40 hodin. Ty jsou zajištěné zdarma prostřednictvím stejnojmenného kurzu.

Jak se preventivní pracovníci vzdělávají?

Vzdělávání v prevenci má dnes mnoho podob. Obvykle je obsaženo v pregraduální výuce některých oborů, typicky např. pedagogika, etopedie, psychologie, adiktologie, medína atd. Nejvíce vzdělávacích programů dnes ovšem existuje v oblasti celoživotního vzdělávání. Existují různě dlouhé, náročné a zaměřené kurzy. Minimální rozsah znalostí, dovedností a kompetencí je v ČR prosazován certifikátem INEP, který má rozsah 40 hodin zajištěných zdarma prostřednictvím stejnojmenného kurzu. Nejvíce rozsáhlé je v ČR vzdělávání metodiků prevence, které má minimální povinný rozsah 240 hodin. V některých zemích je také  dnes již možné prevenci přímo studovat jako obor na vysoké škole a stát se preventivním pracovníkem touto cestou. Obecně však převládá model celoživotního vzdělávání.

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.