Protektivní a rizikové faktory

Jako rizikové faktory jsou označovány charakteristické znaky, které mohou předcházet sebevraždě a zvyšují její pravděpodobnost. Ne vždy přítomnost rizikových faktorů jednoznačně vede k sebevražednému jednání, ovšem z hlediska prevence je třeba takové vlivy dokázat identifikovat. Mezi tyto faktory patří sebevražedné jednání v rodině a předchozí pokus o sebevraždu, duševní onemocnění (zejména deprese, bipolární afektivní porucha atd.), somatické onemocnění, škodlivé užívání alkoholu či drog, rozpad blízkých vztahů, nepříznivé životní situace (ztráta zaměstnání či financí, dluhy, násilí, katastrofické události), diskriminace a nedostatek sociální podpory, pocity osamělosti a izolace. Platí přitom, že čím více rizikových faktorů je přítomno, tím je vyšší riziko sebevraždy. Samozřejmě ne vždy k sebevražednému jednání dojde, i když je přítomna řada faktorů. A naopak k ní může dojít, ačkoliv se zdá, že daný člověk není těmito faktory zatížen, zejména ve chvílích subjektivně pociťované krize, při níž je narušena schopnost vyrovnat se s nastálou situací a stresem, který se s ní pojí. 

Máte pocit, že se u Vás rozvíjí deprese? Na stránkách Opatruj.se se můžete otestovat.

Protektivní (ochranné) faktory, na druhé straně, riziko sebevražedného jednání snižují. Patří k nim například pevné vztahové vazby v rodině a mezi přáteli, podpora a pocit sounáležitosti, sebedůvěra a posilování schopnosti řešit problémy a konflikty, konstruktivní využití volného času nebo včasné vyhledání odborné pomoci, pokud je třeba.

Zdroj: https://sebevrazdy.cz/

MZ ČR (2020). Národní akční plán prevence sebevražd 2020–2030.