Základy adiktologie pro všeobecné a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátké intervence pro dospělé pacienty

Základy adiktologie pro všeobecné a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátké intervence pro dospělé pacienty

1.12.2023

1.12.2024

distančně/online

Základy adiktologie pro všeobecné a praktické sestry představují nezbytnou součást jejich profesního vzdělávání, jelikož závislost na psychoaktivních látkách a nelátkových závislostech představuje vážnou a rostoucí problematiku ve zdravotnictví. Tento e‑learningový kurz byl navržen tak, aby poskytl účastníkům ucelený přehled o adiktologii, se zvláštním důrazem na témata relevantní pro všeobecné a praktické sestry a porodní asistentky. Kurz reflektuje požadavky vyplývající ze zákona 65/2017 Sb. v oblasti časné diagnostiky a krátkých intervencí. Nabízí potřebné základní informace v rámci kontinuálního vzdělávání v oblasti prevence, harm reduction a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek a nelátkových závislostí a osvojení efektivní komunikace, rozeznávání klinických stavů spojených s užíváním návykových látek a jiného závislostního chování a schopnost adekvátně na tato zjištění reagovat.
Kurz je akreditován Českou asociací sester (ČAS) v rámci celoživotního vzdělávání.

Celková délka e‑learningového kurzu je 10 hodin, kurz je zakončen ověřovacím testem.

Přihlášení zde.

Časový plán: průběžně 1.12.2023-1.12.2024 

ne Nabízené kurzy_Klinika adiktologie.pdf