Evaluace programů

Hodnocení kvality a efektivity preventivních intervencí a programů

Evaluace (hodnocení) a testování preventivních aktivit je složitá a odborně náročná činnost. Proto jsme pro naše uživatele připravili různé ukázky evaluačních projektů a ukázek dobré praxe. Některé z nich jsou jednoduché a pomáhají lépe pochopit použití nástrojů dostupných v databance evaluačních nástrojů, jiné v podstatě nejsou použitelné samostatně a jejich aplikace vyžaduje širší rámec samostatné studie. Nejvyšší hodnotu dnes mají zejména studie kombinující experimentální výzkumné designy spolu s kvalitativními metodami.

K evaluaci lze přistupovat z různých stran. Zjednodušeně řečeno, na jedné straně stojí standardy jako univerzální nástroj nastavující jasné požadavky, na druhé pak přímé vyhodnocování dopadů programů a intervencí. V České republice jsou kombinovány oba přístupy. Zprvu byla na základě přehledu odborné literatury a praktických zkušeností s realizací preventivních programů formulována a publikována  obecná představa o tom, jaké faktory ovlivňují účinnost primární prevence, poté došlo k vytvoření standardů odborné způsobilosti (standardů kvality) a k jejich navázání na certifikační proces. Typy evaluací lze rozdělit dle několika klíčů, například dle nakládání s výsledky, dle hodnocených fází, nebo na základě užitého výzkumného designu.

Z hlediska výsledků lze rozlišit formativní evaluaci, která si klade za cíl nalézt silné a slabé stránky evaluované intervence a navrhnout změny, jež povedou ke zlepšení. Cílem formativní evaluace je tedy změna stavu k lepšímu, nikoliv postih za případné chyby v poskytování intervence nebo programu. Naopak důsledkem normativní evaluace mohou být sankce, nižší finanční podpora nebo zrušení programu.

Z hlediska procesu rozlišujeme evaluaci přípravy, procesu a výsledku.

Z hlediska výzkumného designu je rozlišováno, zda jde o experimentální, kvaziexperimentální, či neexperimentální evaluaci. Rozdíl je v přítomnosti nebo absenci použití experimentální a kontrolní skupiny vybrané náhodným výběrem.

Pro více informací o metodách a odlišných přístupech k evaluaci viz kapitola 2 v publikaci Miovský et al. (2015).: Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících a kapitola 7 v publikaci Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování.

 

 

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.