Evaluace procesu

Při evaluaci procesu se klade důraz na vlastní implementaci programu. V praxi je sledována spokojenost, úroveň kvality prováděných intervencí, připravenost vyškoleného personálu, finanční zajištění, kontrola atd.

Hlavní otázky, na které by měl hodnotitel procesu realizace nalézt odpovědi, pokud možno z různých informačních zdrojů, jsou:

• Je program realizován v souladu s plánem? Je plán dostatečně flexibilní k řešení neočekávaných problémů při realizaci?

• Provádí program osoby s dostatečným vzděláním?

• Jsou používány vhodné pomůcky? Odpovídá způsob použití pomůcek úrovni cílové skupiny?

• Jsou dodržovány ověřené postupy, nebo program obsahuje improvizace (a jak je s nimi zacházeno)? Odpovídá obsah jednotlivých intervencí úrovni na důkazech založených znalostí o daném problému?

• Odpovídá způsob provádění daným kritériím kvality (např. standardům)?

• Je program skutečně akomodován do podmínek konkrétní školy? Respektuje její specifika?

• Doplňuje se prohram s jinými aktivitami na škole? Jak? Je to modelováno (koordinováno), nebo se tak děje živelně?

• Přijímá program cílová skupina? Jak jej hodnotí cílová skupina? Jak jej přijímají další aktéři (pedagogové, rodiče)?

• Jak se zaměstnancům program realizuje? Jak na něj pracovníci sami reagujím („jak se jim provádí“) a co si o něm myslí?