Evaluace přípravy

Evaluace přípravy je proces, při kterém je sledována kvalita managementu, příprava finančního a materiálního zajištění, dokumentace a adekvátní vzdělání realizátorů. V praxi to znamená, že dříve, než je jakýkoli program (projekt, služba...) spuštěn, je posouzena úroveň jeho přípravy a adaptace do prostředí konkrétní školy.

Při evaluaci procesu přípravy je nezbytné sledovat, zda před vlastní realizací projektu byly uspokojivě zodpovězeny následující otázky:

• Je plánovaná intervence vůbec potřebná? Je adekvátně zdůvodněno, proč má být provedena? Je empiricky ověřeno, že daná cílová skupina potřebuje právě tento program a že zvolené metody odpovídají cílové skupině?

• Je dokumentace projektu provedena na adekvátní úrovni? Odpovídá kvalita přípravné dokumentace rozsahu, náročnosti a předpokládanému efektu plánované intervence?

• Je dostatečně popsána a identifikována cílová skupina? Jsou jasně popsány charakteristiky cílové skupiny, její odlišnosti od obecné populace, její specifika, která je třeba při přípravě intervence zohlednit?

• Je cílová skupina zvolena adekvátně vzhledem k plánované preventivní intervenci? Odpovídá obsah a forma programu úrovni cílové skupiny? Je intervence dostatečně atraktivní pro cílovou skupinu, aby upoutala její pozornost a facilitovala předpokládanou změnu chování, případně posilovala protektivní faktory?

• Jsou plánované intervence vhodně kombinovány? Navazují na sebe a doplňují se?

• Je časový a celkový realizační plán realistický? Je možné realizovat plánované aktivity v požadované kvalitě v plánovaném časovém úseku?

• Jsou cíle intervence/programu jasně definovány? Jsou dosažitelné? Je proveden reálný odhad, u jak velké části cílové skupiny je možno očekávat navození změny chování? Jsou připraveny nástroje na ověření, zda či do jaké míry bylo cílů dosaženo?

• Má intervence nebo program jasný a zdůvodněný ekonomický rámec? Odpovídají náklady obvyklým cenám? Odpovídají náklady přínosům z navození předpokládané změny chování u cílové skupiny?