Formativní evaluace

Při formativní evaluaci je hlavním cílem nalézt silné a slabé stránky intervence či programu a navrhnout změny, které povedou k odstranění nedostatků a ke zlepšení programu. U normativní evaluace pak mohou být uděleny sankce realizátorům programu za nedostatky, může dojít ke zrušení programu, snížení dotace apod. Při normativní evaluaci porovnáváme hodnocený program např. s již existujícími standardy nebo jej srovnáme s jiným programem.